Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo karno skarbowe

Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo karno skarbowe

Za karę grzywny wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego czyni się w całości albo w części odpowiedzialną posiłkowo osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł albo mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego jakąkolwiek korzyść majątkową. Jeżeli odpowiedzialność nałożono na kilka podmiotów odpowiedzialnych posiłkowo, odpowiadają oni solidarnie, chyba że ze względu na okoliczności sprawy sąd określi zakres odpowiedzialności każdego z nich stosownie do osiągniętej korzyści majątkowej.

Do odpowiedzialności posiłkowej jest pociągnięty inny podmiot niż sprawca przestępstwa skarbowego. Nie chodzi tutaj zresztą o przerzucenie odpowiedzialności, bowiem sprawca przestępstwa skarbowego odpowiada samodzielnie i zasadniczo. Celem jest zabezpieczenie publicznych interesów finansowych. Szczególny charakter tej instytucji opiera się na tym, że jest ona nakładana na osobę inną albowiem sprawcą czynu, na którym spoczywa odpowiedzialność, jest inna osoba. Natomiast odpowiedzialność osoby pociągniętej do odpowiedzialności posiłkowej jest oparta na tym, że odniosła ona bądź też mogła odnieść korzyść majątkową. Instytucja odpowiedzialności posiłkowej odnosi się wyłącznie do przestępstw skarbowych, nie ma natomiast zastosowania w przypadku popełnienia wykroczeń skarbowych. Sprawca musi więc działać w interesie osoby reprezentowanej. Możliwość orzeczenia odpowiedzialności posiłkowej jest wyłączona, jeżeli zachowanie się zastępcy nie mieści się w zakresie załatwiania spraw osoby zastępowanej. Postępowania wykonawczego nie umarza się w razie śmierci sprawcy skazanego za przestępstwo skarbowe po uprawomocnieniu się orzeczenia o nałożeniu odpowiedzialności posiłkowej.

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności posiłkowej

Pociągnięcie do odpowiedzialności posiłkowej następuje w formie postanowienia. Postanowienie wydaje w postępowaniu przygotowawczym organ prowadzący to postępowanie, a po wniesieniu aktu oskarżenia - sąd. Postanowienie zawiera wskazanie oskarżonego, zarzucanego mu przestępstwa skarbowego, kwalifikacji prawnej, podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej oraz podstaw pociągnięcia podmiotu do odpowiedzialności posiłkowej. Zmiana lub uzupełnienie postanowienia następuje w formie postanowienia. W razie braku podstaw do pociągnięcia podmiotu do odpowiedzialności posiłkowej zmiana ta może polegać także na uchyleniu wydanego poprzednio postanowienia.

Postanowienie to, w kontekście charakteru oraz cechującej go niezaskarżalności, w istocie stanowi odpowiednik postanowienia o przedstawieniu zarzutów, o czym z technicznej perspektywy przekonuje dodatkowo jego budowa.

Wina w wyborze i nadzorze

Odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego wiąże się z koniecznością wykazania po stronie odpowiedzialnego posiłkowo winy w wyborze takiego sprawcy lub w nadzorze nad nim, powoduje:

1) konieczność dowodowego ustalenia przez występującego ze skargą zasadniczą oskarżyciela publicznego któregokolwiek z tych rodzajów winy i to w stopniu równoważnym ustaleniom niezbędnym do stwierdzenia podstaw wniesienia do sądu tego rodzaju skargi karnej,

2) konieczność dowodowego ustalenia przez sąd orzekający któregokolwiek z tych rodzajów winy i to w stopniu równoważnym ustaleniom niezbędnym do wydania wyroku stwierdzającego sprawstwo i winę określonej osoby za zarzucony jej czyn.

Zwrot korzyści majątkowej

Niezależnie od nałożenia odpowiedzialności posiłkowej sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości albo w części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; nie dotyczy to korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi na rzecz innego uprawnionego podmiotu. Nałożenie obowiązku zwrotu korzyści majątkowej jest niezależne od tego, czy osoba miała świadomość, że uzyskana przez nią korzyść pochodzi z przestępstwa skarbowego. Nałożenie obowiązku zwrotu korzyści nie jest także zależne od zaistnienia szkody w majątku Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Uzależnione ono jest wyłącznie od uzyskania korzyści, które bynajmniej nie muszą wiązać się z wyrządzeniem szkody.

Egzekucja grzywny bezskuteczna

Odpowiedzialność posiłkową można realizować tylko wtedy, gdy egzekucja kary grzywny przeprowadzona w stosunku do sprawcy przestępstwa okazała się bezskuteczna. W przypadku, gdy od skazanego ściągnięto część grzywny, odpowiedzialność posiłkowa rozciąga się tylko na nie uiszczoną część kwoty. W stosunku do odpowiedzialnego posiłkowo nie stosuje się jednak wykonania pracy społecznie użytecznej ani zastępczej kary pozbawienia wolności, ponieważ odpowiedzialność posiłkowa nie jest karą; stanowi tylko majątkową odpowiedzialność pomocniczą za grzywnę wymierzoną sprawcy oraz za orzeczony środek karny w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

Wyłączenie odpowiedzialności posiłkowej

Odpowiedzialności posiłkowej nie stosuje się wobec państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w przepisach o finansach publicznych. Odpowiedzialność posiłkowa nie obciąża spadku. Odpowiedzialność posiłkowa nie wygasa:

1) w razie śmierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu się orzeczenia;

2) jeżeli kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecności skazanego w kraju.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz