Usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaku identyfikacyjnego, daty towaru jako przestępstwo z art. 306 kodeksu karnego

Usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaku identyfikacyjnego, daty towaru jako przestępstwo z art. 306 kodeksu karnego

Art. 306 Kodeksu karnego

Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przepis art. 306 KK określa przestępstwo fałszerstwa oznaczeń produktu. Karnoprawną istotą tego przestępstwa jest karalne usuwanie lub fałszowanie oznaczenia towaru lub urządzeń stanowiących przedmiot konsumenckiego obrotu gospodarczego. W zasadzie zamierza zachować oryginalność produktu, jednakże zmienia jego oznaczenia w celu wprowadzenia do obrotu, ponieważ z oznaczeniami dotychczasowymi byłoby to dla niego niemożliwe lub utrudnione.  Zachowanie takie należy uznać za przejaw nieuczciwej konkurencji, gdyż czynem nieuczciwej konkurencji jest "działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zachowanie to stanowi także działanie przedsiębiorcy sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Znak identyfikacyjny to oznaczenie pozwalające odróżnić towar od innych pod względem jego pochodzenia, właściwości, cech indywidualnych, charakteru, szczególnych funkcji, czy przeznaczenia produktu. Każdy towar powinien być oznaczony wskazaniem w języku polskim: 1) firmę i adres przedsiębiorcy wprowadzającego towar; 2) informacji umożliwiających identyfikację towaru (chyba, że jego przeznaczenie jest oczywiste).

Indywidualnym przedmiotem ochrony są przede wszystkim interesy konsumentów, przejawiające się w ich prawie do nabywania towarów lub urządzeń oznaczonych prawidłowo, w związku z czym mogą oni dokonać transakcji handlowej na podstawie rzeczywistych cech wskazanych dóbr.

Nie wymaga się wprowadzenia konsumenta w błąd, ani też nie czyni jakichkolwiek jakościowych wymogów w zakresie usuwania lub zmiany oznaczeń produktu. Dlatego też należy uznać, iż jakakolwiek forma realizacji znamion czynnościowych przez sprawcę powoduje jego odpowiedzialność karną, nawet wtedy, gdy konsument fałszerstwa nie zauważył i nabył produkt na podstawie prawdziwych danych o produkcie. Wskazana okoliczność może być uznana co najwyżej za łagodzącą stopień winy i społecznej szkodliwości czynu sprawcy.

Przestępstwo z art. 306 KK można popełnić tylko umyślnie. Czyn zabroniony jest popełniony umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi, tzn. wtedy, gdy sprawca ma zamiar usunąć, podrobić lub przerobić znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia.

Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 306 KK nie może być posiadacz towaru lub urządzenia, jeżeli nie jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Przepis ten, umieszczony w kodeksie karnym w rozdziale pt. "Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu", nakazuje bowiem - jak twierdzą zwolennicy tego poglądu - ograniczyć krąg możliwych podmiotów przestępstwa do osób zbywających towary jako podmioty gospodarcze lub pracowników tych podmiotów. Posiadacz towaru lub urządzenia, niebędący profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, nie jest takim podmiotem nawet wtedy, kiedy przerabia znak identyfikacyjny z zamiarem wprowadzenia towaru do obrotu cywilnoprawnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz