Dochodzenie i śledztwo o  przestępstwo karno skarbowe (oszustwo podatkowe)

Dochodzenie i śledztwo o przestępstwo karno skarbowe (oszustwo podatkowe)

Postępowanie przygotowawcze prowadzi się w formie śledztwa lub dochodzenia. Śledztwo prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego, chyba że prowadzi je prokurator. Śledztwo prowadzi się w sprawach o przestępstwa skarbowe:

1)  popełnione w warunkach określonych w art. 37 § 1 lub art. 38 § 2, a zatem gdy zachodzą okoliczności warunkujące nadzwyczajne obostrzenie kary;

2)  jeżeli osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

3) jeżeli osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego;

4) jeżeli prokurator lub finansowy organ postępowania przygotowawczego tak zarządzi.

Postanowienie o wszczęciu śledztwa o przestępstwo skarbowe

Wydając postanowienie o wszczęciu śledztwa, finansowy organ postępowania przygotowawczego niezwłocznie przesyła jego odpis prokuratorowi (co swoją drogą oznacza, że może je prowadzić i to bez prokuratorskiego powierzenia), zaś ten ostatni może zastrzec do osobistego wykonania jakąkolwiek czynność śledztwa, w szczególności  czynności wymagające postanowienia, związane z przedstawieniem zarzutów, pociągnięciem do odpowiedzialności posiłkowej, zmianą postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub o pociągnięciu do odpowiedzialności posiłkowej albo z zamknięciem śledztwa. Innymi słowy, prokurator może dla siebie zastrzec zwłaszcza przeprowadzenie czynności wymagających wydania postanowienia czy też czynności związanych z zamknięciem śledztwa.

Przekazanie śledztwa do prowadzenia także w całości nie obejmuje czynności, w których ustawa wyraźnie wymaga postanowienia prokuratora (np. postanowienie o zwolnieniu od obowiązku zachowania tajemnicy w trybie art. 180 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s., postanowienie o zastosowaniu nieizolacyjnych środków zapobiegawczych), względnie, w których ustawa przewiduje w sposób bezwzględny udział prokuratora (np. uczestnictwo w niektórych posiedzeniach sądu).

Nadzór prokuratora

W dochodzeniu prowadzonym w sprawie o przestępstwo skarbowe przez finansowy organ postępowania przygotowawczego (zawsze obligatoryjny) nadzór prokuratora wchodzi w grę w trzech enumeratywnie wymienionych sytuacjach procesowych, będących zresztą zupełnie naturalną jego przyczyną:

– w razie zaistnienia którejś z okoliczności warunkujących obronę obligatoryjną z przyczyn podmiotowych;

– w wypadku gdy prokurator powołał biegłych psychiatrów do opiniowania oraz gdy sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie;

– z uwagi na wagę lub zawiłość sprawy. Ocena wagi lub zawiłości sprawy zawsze ma charakter swobodny, a nie dowolny. Chodzi tu o stopień skomplikowania sprawy, rozległość materiału dowodowego, a zatem nie tylko o elementy natury faktyczno-dowodowej, lecz również o elementy natury prawnej oraz odnoszące się do stopnia społecznej szkodliwości czynu, a także o osobę sprawcy czy wzmożone zainteresowanie sprawą opinii publicznej. W orzecznictwie trafnie akcentuje się przy tym, że o zawiłości sprawy nie może decydować wyłącznie liczba zarzuconych sprawcy przestępstw skarbowych (nie mówiąc tylko o objętości akt sprawy) oraz fakt ich popełnienia na terenie kilku województw

W pozostałych wypadkach nadzór nad dochodzeniem prowadzonym przez organ sprawuje organ nadrzędny nad tym organem.

Dochodzie o wykroczenie skarbowe

W sprawach o wykroczenia skarbowe prowadzi się dochodzenie. Ogranicza się ono do przesłuchania podejrzanego oraz w razie potrzeby także do innych czynności w zakresie niezbędnym do wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania. Zasada, wedle której stadium przygotowawcze w sprawach o wykroczenia skarbowe ma wyłącznie formę dochodzenia, jest trafna. Wszak czynów tych nie cechuje tak istotny stopień społecznej szkodliwości, aby dla realizacji celów gwarancyjnych potrzebne było sięganie po maksymalnie rozbudowaną formę postępowania przygotowawczego, jaką jest śledztwo, sformalizowane i prowadzone w poważniejszych sprawach

Termin zakończenia śledztwa i dochodzenia

Postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno być zakończone w ciągu 3 miesięcy. W razie niezakończenia postępowania w tym terminie organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, a gdy postępowanie prowadzi lub nadzoruje prokurator - prokurator bezpośrednio przełożony, mogą przedłużyć je na okres do 1 roku. W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, a gdy postępowanie prowadzi lub nadzoruje prokurator - prokurator bezpośrednio przełożony mogą przedłużyć okres postępowania na dalszy czas oznaczony, jednak gdy jest ono prowadzone w formie śledztwa, przedłużenia na okres przekraczający rok dokonuje prokurator nadrzędny nad prokuratorem nadzorującym lub prowadzącym postępowanie.

Decyzję prokuratora o przedłużeniu dochodzenia należy uznać za podstawową czynność nadzorczą, ponieważ odmowa przedłużenia dochodzenia kończyłaby etap postępowania przygotowawczego, natomiast decyzja o przedłużeniu ma wpływ na sprawność tego postępowania, warunkuje jego długotrwałość, a w konsekwencji prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Szybkość postępowania, koncentracja czynności procesowych jest istotnym czynnikiem postępowania przygotowawczego, a uchybienia w tej mierze prowadzić mogą w konsekwencji do zniweczenia celów postępowania karnego.

Dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe po jego przedłużeniu toczy się nadal jako dochodzenie.W razie niezakończenia dochodzenia w sprawie o wykroczenie skarbowe prowadzonego przez organ postępowania przygotowawczego w ciągu 2 miesięcy, organ nadrzędny nad tym organem może przedłużyć dochodzenie na czas oznaczony.

Okresów zawieszenia postępowania przygotowawczego nie wlicza się do okresów śledztwa i dochodzenia

Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu oraz o jego umorzeniu

Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu oraz o jego umorzeniu, gdy nie podlegało ono nadzorowi prokuratora, zatwierdza organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego. Zażalenie na postanowienie wnosi się do organu, który zatwierdził zaskarżone orzeczenie. Jeżeli organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz