Ponowne prowadzenie samochodu (auta) pod wpływem alkoholu lub narkotyków - at. 178a § 4 kodeksu karnego

Ponowne prowadzenie samochodu (auta) pod wpływem alkoholu lub narkotyków - at. 178a § 4 kodeksu karnego

Art. 178a kodeksu karnego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwa te są formalnymi i polegają na samym prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Sam fakt prowadzenia pojazdu w takim stanie pociąga za sobą odpowiedzialność, chociażby pojazd był prowadzony prawidłowo i nie sprowadził konkretnego niebezpieczeństwa. Czynność sprawcza polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego. Prowadzenie pojazdu nie ma swojej legalnej definicji. Nie ma jednak wątpliwości, że prowadzenie pojazdu immanentnie łączy się z podjęciem czynności polegających na wprawieniu pojazdu w ruch, a następnie na utrzymywaniu pojazdu w ruchu. Samo siedzenie za kierownicą pojazdu mechanicznego którego jeszcze nie uruchomiono nie jest prowadzeniem pojazdu (Również uruchomienie silnika niepołączone z poruszaniem się pojazdu nie może być uznane za jego prowadzenie pojazdu. Dla przyjęcia, że sprawca prowadzi pojazd mechaniczny obojętne jest w jaki sposób zostaje on wprawiony w ruch. Zazwyczaj wprawieniem w ruch będzie uruchomienie silnika i ruszenie z miejsca postoju

Pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym jest każdy pojazd drogowy lub szynowy napędzany umieszczonym na nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3 pod warunkiem, że zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów. Motorower, przeznaczony do poruszania się w ruchu drogowym wyłącznie przy pomocy silnika, jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, niezależnie od posiadanych parametrów technicznych.

Przestępstwo określone w art. 178a § 1 KK może być popełnione w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch pojazdów. Jest ono tożsame z miejscem popełnienia przestępstwa wypadku w komunikacji. Dla karalności tego czynu nie jest wymagane, by pojazd mechaniczny był prowadzony na drodze publicznej. Ważne jest, by było to miejsce, w którym odbywa się ruch pojazdów

Warunek w postaci uprzedniego skazania za pozostałe przestępstwa wymienione w art. 178a § 4 k.k, został określony przez numeryczne wskazanie przepisów. Oznacza to, że przesłanka ta jest spełniona w razie skazania za jakiegokolwiek przestępstwo określone w tych przepisach i tylko za te przestępstwa. Skazanie za inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji nie uzasadnia stosowania kwalifikacji prawnej z art. 178a § 4 k.k. Surowszej odpowiedzialności podlega sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k, który popełnia je w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Nie uzasadnia przyjęcia typu kwalifikowanego orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie oraz zastosowanie go tytułem środka zabezpieczającego lub środka wychowawczego

Odpowiedzialność uzależniona jest od tego, aby zakaz obowiązywał w dacie popełnienia przestępstwa. Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia, a okres na który go orzeczono nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej chociażby za inne przestępstwo, jak również do chwili wykonania obowiązku zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Zakaz obowiązuje do czasu jego wykonania, uznania go za wykonany, przedawnienia wykonania lub darowania.

Fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k lub wymienione w art. 178a § 4 k.k, zaistniały w dacie wyrokowania co do popełnienia czynu określonego w art. 178a § 1 k.k, uniemożliwia przyjęcie odpowiedzialności sprawcy na podstawie unormowania art. 178a § 4 k.k także wtedy, gdy do popełnienia tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania. Nie stanowi natomiast przeszkody do przyjęcia odpowiedzialności na podstawie wymienionego unormowania art. 178a § 4 k.k zatarcie w dacie wyrokowania, skazania za przestępstwo, którego częścią było orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli będący przedmiotem osądu czyn z art. 178a § 1 k.k został popełniony w okresie obowiązywania tego zakaz.

Obecnie prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości w okresie prawomocnie orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wyczerpuje wyłącznie znamiona z art. 178a § 4 KK. Pomiędzy przepisem art. 244 KK a art. 178a § 4 KK nie zachodzi kumulatywny zbieg przepisów ustawy w rozumieniu art. 11 § 2 KK. Opis czynu zabronionego zawarty w art. 244 KK w pełni zawiera się w znamionach czynu zabronionego określonych w art. 178a § 4 KK

W typie podstawowym (art. 178a § 1) przestępstwo jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tak ukształtowana sankcja karna umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary oraz zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego. W związku z tą ostatnią instytucją sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat. Sąd obligatoryjnie na okres nie krótszy niż 3 lata orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, albo pojazdów określonego rodzaju. Skazując sprawcę za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł.

Wymiar kary za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.  zostało ukształtowane na poziomie od 3 miesięcy do 5 lat, co pozwala na orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności grzywny albo kary ograniczenia wolności. Dopuszczalne jest także zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k została przewidziana jedynie do szczególnie uzasadnionych wypadków. W stosunku do sprawcy przestępstwa stypizowanego w art. 178a § 4 k.k sąd obligatoryjnie orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 000 zł. Można rozważyć orzeczenie podania wyroku do publicznej wiadomości.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz