Czas i miejsce popełnienia przestępstwa oszustwa art. 286 kodeksu karnego

Czas i miejsce popełnienia przestępstwa oszustwa art. 286 kodeksu karnego

Przedmiotem oszustwa jest mienie w szerokim tego słowa znaczeniu. Termin ”mienie”, zawarty w treści art. 286 § 1 KK oznacza całokształt sytuacji majątkowej, obejmującej wszelkie prawa, zarówno rzeczowe, jak i obligacyjne, zaś niekorzystne nim rozporządzenie może nastąpić zarówno przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez utratę należnych korzyści. Skoro przez mienie rozumie się wszelkie prawa majątkowe - rzeczowe i obligacyjne lub całokształt sytuacji majątkowej danego podmiotu - to niewątpliwie do kategorii niekorzystnych nim rozporządzeń trzeba zaliczyć wszelkie działania bądź sytuacje, które w tymże majątku powodują jakiekolwiek niekorzystne zmiany.

Przestępstwo oszustwa ma charakter skutkowy i do jego popełnienia dochodzi w chwili dokonania niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem przez pokrzywdzonego. Czasem popełnienia przestępstwa jest czas czynu, czyli czas działania lub zaniechania. Nie jest natomiast miarodajny dla ustalenia czasu popełnienia czynu zabronionego czas skutku, nawet jeśli stanowi on znamię tego czynu. W realiach określonych znamionami przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 KK oznacza to, że popełnione ono zostaje wówczas, gdy sprawca działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (a więc mając zamiar bezpośredni - kierunkowy) wprowadza w błąd pokrzywdzonego (tzn. działa w taki sposób, który wywołuje u pokrzywdzonego fałszywe zaufanie do sprawcy). Natomiast skutek podejmowanych wobec pokrzywdzonego działań, w postaci rozporządzenia mieniem, nie jest miarodajny dla ustalenia czasu popełnienia przestępstwa.

Tak więc przestępstwo oszustwa popełnione zostaje w chwili dokonania niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego, przy czym rozporządzenie to musi być podjęte w następstwie wprowadzenia w błąd przez sprawcę i musi mieć na celu osiągnięcie przez niego korzyści majątkowej. Oznacza to m.in., że czynność sprawcza w postaci np. wprowadzenia w błąd poprzedzać musi rozporządzenie mieniem dokonane przez pokrzywdzonego. Droga pochodu przestępstwa oszustwa kończy się bowiem z chwilą dokonania przez pokrzywdzonego rozporządzenia mieniem.

Moment uzyskania przez sprawcę korzyści majątkowej wynikającej z oszustwa polegającego na tym, iż sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wyzyskania niezdolności tej osoby do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podobnie jak realne powstanie szkody, nie ma znaczenia dla bytu przestępstwa.

Na marginesie jedynie stwierdzić należy, że nawet odwołując się do regulacji z zakresu prawa cywilnego za miejsce w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę, należy rozumieć miejsce, w którym ujawniła się którakolwiek z cech czynu niedozwolonego (vide: M. Uliasz - Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz do art. 150-514, Warszawa 2008, s. 175). Przykładowo, z uwagi zatem na charakter medium wykorzystanego do przeprowadzenia przedmiotowej aukcji przedmiotów, czyli Internetu, miejscem zdarzenia wywołującego szkodę może być miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, w którym zapewniony jest dostęp do wskazanego komunikatora, gdyż w tym to miejscu zostaje wyrządzona szkoda w całości i tam są w pełni odczuwalne jej skutki, gdy istotnie zostaną stosowne środki skutecznie przelane na wskazany rachunek bankowy sprawcy. Nota bene może zaistnieć też taka sytuacja, że polecenie przelewu nie okaże się skuteczne z takich, czy innych - np. technicznych - względów, co nie oznacza, że do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie doszło w ujęciu art. 286 § 1 KK. W rej sytuacji pozostanie ewentualnie dokonać oceny danego czynu w aspekcie wszystkich segmentów struktury przestępstwa.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz