Zakaz wstępu na imprezę masową oraz obowiązki z tym związane (zakaz stadionowy)

Zakaz wstępu na imprezę masową oraz obowiązki z tym związane (zakaz stadionowy)

Sąd może orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeżeli przestępstwo zostało popełnione w związku z taką imprezą, a udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową w wypadkach wskazanych w ustawie. Zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje wszelkie imprezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, sąd może orzec obowiązek przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową i obowiązek określony wyżej, w razie ponownego skazania sprawcy za przestępstwo popełnione w związku z imprezą masową. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może orzec, że po upływie okresu, na który orzeczono obowiązek określony wyżej, skazany będzie obowiązany do stawiennictwa w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji. Łączny czas stosowania wobec skazanego obowiązków, określonych wyżej, nie może przekroczyć okresu orzeczonego wobec skazanego zakazu wstępu na imprezę masową. Jeżeli z okoliczności wynika, że wykonanie obowiązku określonego wyżej jest niemożliwe lub jego orzeczenie jest oczywiście niecelowe, w miejsce tego obowiązku orzeka się obowiązek stawiennictwa skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji. Nakładając obowiązek, o którym mowa wyżej, sąd określa imprezy masowe, w czasie trwania których obowiązek ten ma być wykonywany, wskazując w szczególności nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny imprez, których obowiązek dotyczy.

Obowiązki powyższe orzeka się w miesiącach i latach. Obowiązek przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego orzeka się na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś obowiązek  stawiennictwa skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji orzeka się na okres od 6 miesięcy do lat 6, nieprzekraczający okresu, na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową. Dla orzeczenia zakazu wstępu na imprezę masową nie jest istotne ani jaki rodzaj przestępstwa popełnił sprawca, ani też jakie jest ustawowe zagrożenie tego przestępstwa. Najczęściej będą to przestępstwa związane z przemocą lub groźbą, skierowane na życie, zdrowie, nietykalność cielesną bądź na mienie.

Kolejną przesłanką orzeczenia zakazu wstępu na imprezę masową jest ustalenie, że udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem. Negatywna prognoza kryminologiczna powinna być oparta nie tylko na ocenie zachowania sprawcy przy popełnieniu przestępstwa, które wskazywałoby, że udział sprawcy w imprezach masowych zagraża istotnym dobrom chronionym prawem, ale też oparta m.in. na ocenie jego osobowości, stopnia agresji, stosunku do zbiorowości.

Również w art. 66 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przewidziano wypadki obligatoryjnego orzeczenia zakazu wstępu na taką imprezę. Takie orzeczenie następuje w razie popełnienia przestępstw z art. 59 i 60 wspomnianej ustawy. Dotyczy to następujących zachowań sprawców:

1) wnoszenia lub posiadania na imprezie masowej broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych pożarowo lub innych niebezpiecznych przedmiotów, lub materiałów wybuchowych ,

2) wdzierania się w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo nieopuszczenie takiego miejsca wbrew żądaniu osoby uprawnionej,

3) rzucania w czasie trwania imprezy masowej przedmiotem, który może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo zakłócanie w inny, równie niebezpieczny sposób przebiegu tej imprezy,

4) naruszenie w czasie i miejscu trwania imprezy masowej nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub służy informacyjnej.

Osoba, wobec której orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową, nie może uczestniczyć w imprezach, które określa szczegółowo ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Przez imprezę masową należy rozumieć imprezę artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej.

Przez imprezę artystyczno-rozrywkową należy rozumieć imprezę o charakterze artystycznym lub rozrywkowym lub zorganizowane publicznie oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

1) na stadionie lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

2) w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Przez imprezę sportową należy rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

1) stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

2) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Niektóre przedsięwzięcia, mające charakter masowy, nie są uznawane przez ustawę za imprezę masową. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć. Nie uznaje się za masowe imprez:

1) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub innych podobnych obiektach,

2) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

3) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

4) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,

5) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,

6) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz