Obrót i sprzedaż towarów bez znaków akcyzy, nieprawidłowo oznaczonymi lub uszkodzonym znakiem akcyzy

Obrót i sprzedaż towarów bez znaków akcyzy, nieprawidłowo oznaczonymi lub uszkodzonym znakiem akcyzy

Art. 63 kodeksu karnego skarbowego

§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy wydaje wyroby akcyzowe, w stosunku do których zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy sprowadza na terytorium kraju wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wydaje z magazynu wyrobów gotowych lub sprzedaje wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto wyprowadza ze składu podatkowego na podstawie zezwolenia na wyprowadzanie jako podatnik wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

§ 5. Karze określonej w § 1 podlega także, kto dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1-4 w stosunku do wyrobów akcyzowych, które oznaczono nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, zniszczonymi, podrobionymi, przerobionymi lub nieważnymi.

§ 6. Jeżeli należny podatek akcyzowy jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-5 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 7. Jeżeli należny podatek akcyzowy nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-5 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Wydanie wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 63 § 1 k.k.s., oznacza przeniesienie ich posiadania i przekazanie innemu podmiotowi. Znaki akcyzy to znaki określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania. Pojęcie znaków akcyzy obejmuje:

1) podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej ich wartość;

2) legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny zostać prawidłowo oznaczone podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Oznaczenie nieprawidłowe to oznaczenie niezgodne z wymogami ustawy o podatku akcyzowym. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy. Prawidłowe oznaczenie polega na umieszczeniu znaku akcyzowego w ten sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowało trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób akcyzowy w sposób trwały.

Znakami nieodpowiednimi są w szczególności znaki uszkodzone, zniszczone, podrobione, przerobione lub nieważne. Jest to wyliczenie przykładowe, poza tym chodzić może o znaki nieodpowiedniego rodzaju np. legalizacyjne zamiast podatkowych, znaki właściwe dla wyrobów krajowych zamiast tych, którymi oznacza się importowane, znaki ponownie użyte po uprzednim ich usunięciu z wyrobu akcyzowego. Za uszkodzone uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i widoczne naruszenie właściwości fizycznych pozwala na identyfikację znaków co do oryginalności, rodzaju, nazwy, wymiarów, serii, numeru ewidencyjnego oraz daty wytworzenia. Uszkodzonym będzie więc np. znak naderwany, przerwany, zalany cieczą w wyniku czego został rozmyty rysunek znaku, co czyni znak niezdatnym do spełnienia wyznaczonej mu funkcji.

Przestępstwo określone w art. 63 § 3 k.k.s. popełnia ten, kto produkuje poza składem podatkowym wyroby akcyzowe. Chodzi tu o produkcję wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób korzysta z takiego samego zwolnienia, a także o produkcję wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy, wreszcie o produkcję win i alkoholu etylowego w ilościach i warunkach określonych w ustawie.

Przestępstwo określone w art. 63 § 4 k.k.s. popełnia ten, kto wyprowadza ze składu podatkowego na podstawie zezwolenia na wyprowadzenie jako podatnik wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy. Na podmiocie tym ciąży w obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami podatkowymi akcyzy. Chodzi tu o podmiot, który w cudzym składzie podatkowym przetrzymywał wyroby akcyzowe bez uiszczonej akcyzy i uzyskał zezwolenie na wyprowadzanie jako podatnik wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz