Odpowiedzialność zarządu i spółki za oszustwo i przestępstwo podatkowe

Odpowiedzialność zarządu i spółki za oszustwo i przestępstwo podatkowe

Z narażeniem Skarbu Państwa na uszczuplenia związane z nieprawidłowym regulowaniem zobowiązań podatkowych poprzez ich zaniżanie, niewykazywanie lub nienależny zwrot podatku wiążą się konsekwencje natury prawnokarnej.

Nie ulega wątpliwości, że za wszystkie przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe związane z rozliczaniami podatkowymi spółki kapitałowej odpowiedzialność mogą ponieść członkowie zarządu. Reprezentują oni spółkę i prowadzą jej sprawy. Siłą rzeczy mają realny wpływ na nieprawidłowości finansowe tej spółki, a już z racji samego stanowiska mogą ponosić odpowiedzialność karnoskarbową. Podstawą prawną tej odpowiedzialności jest art. 9 § 3 k.k.s., który stanowi, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, w przedsiębiorstwie.

Fakt zajmowania się sprawami gospodarczymi wcale nie musi wynikać z przepisu prawa, jak w przypadku członków zarządu. Podstawą pełnienia takich, a nie innych funkcji może być umowa (np. o pracę lub cywilnoprawna), zgodnie z którą osobą zajmującą się sprawami gospodarczymi może być m.in. główna księgowa, doradca podatkowy, adwokat, biegły rewident, radca prawny, specjalista ds. ekonomicznych, doradca finansowy itp. Katalog podmiotów odpowiadających za sprawy gospodarcze, w tym finansowe, może być więc bardzo szeroki. Ważne przy tym jest, aby osoba ta faktycznie zajmowała się sprawami gospodarczymi w przedsiębiorstwie nie tylko na papierze (zgodnie z umową). Można bowiem faktycznie pełnić funkcję kierowniczą w przedsiębiorstwie, mimo że formalnie zakres obowiązków określony w umowie tego nie potwierdza. Ważne jest więc, czy osoba ta ma świadomość popełnianego czynu. Nie chodzi tutaj wyłącznie o odpowiedzialność karnoskarbową, lecz także o odpowiedzialność karną.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz