Wykonanie wyroku skazującego oskarżonego

Wykonanie wyroku skazującego oskarżonego

Sąd, kierując wyrok do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego - z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia. Kierując do wykonania orzeczenie dotyczące grzywny, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz należności sądowych, sąd przesyła także ostatnio uzyskaną informację o stosunkach majątkowych i źródłach dochodu oskarżonego, w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych. Sąd przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego orzeczenie wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone i nie zawiera informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”. Organ zawiadamia sąd o przystąpieniu do wykonania orzeczenia oraz o zakończeniu jego wykonywania.

Jeżeli pokrzywdzony złożył odpowiedni wniosek, to zawiadamia się go o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu przepustki czy czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego. Przesyła się dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego ten wniosek oraz dane zawierające imię, nazwisko i adres pokrzywdzonego.

Wraz ze skierowaniem do wykonania orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności lub aresztu wojskowego sąd przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego posiadane w sprawie informacje dotyczące osoby skazanego. Zakres tych informacji oraz formę, w jakiej mają być przekazane, określa załącznik do rozporządzenia. Według tego załącznika sąd, oznaczając sygnaturę akt, przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego "wykaz informacji dotyczących osoby skazanego", w którym podaje:

1) imiona;

2) nazwisko;

3) pseudonimy;

4) poprzednio używane imiona i nazwiska;

5) datę urodzenia (dzień – miesiąc – rok);

6) miejsce urodzenia;

7) imiona rodziców, nazwisko rodowe matki;

8) numer ewidencyjny (PESEL);

9) Numer Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);

10) obywatelstwo;

11) rysopis (wzrost, kolor oczu, włosów, opis sylwetki);

12) opis znaków szczególnych i tatuaży;

13) wykształcenie;

14) zawód wyuczony;

15) zawód ostatnio wykonywany;

16) miejsce pracy;

17) miejsce zameldowania na pobyt stały;

18) miejsce zamieszkania, o ile nie jest ono zgodne z miejscem zameldowania na pobyt stały;

19) uprzednią karalność oraz zastosowane środki wychowawcze lub poprawcze (należy określić odpowiednio sygnaturę akt sprawy, w której nastąpiło skazanie, wymiar kary oraz, w miarę możliwości, czy i w jakim zakładzie skazany odbył kary wymierzone w poszczególnych sprawach);

20) informacje dotyczące popełnienia przestępstwa określonego w art. 197–203 KK w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych;

21) informację odnośnie do ograniczeń w zakresie ścigania karnego lub możliwości wykonania kar pozbawienia wolności, w sytuacji kiedy skazany został wydany w drodze ekstradycji, przekazany w drodze europejskiego nakazu aresztowania, dostarczony do dyspozycji MTK lub przekazany do dalszego wykonywania kary na podstawie umów o przekazywaniu osób skazanych;

22) odpisy opinii sporządzonych na potrzeby sądu przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, wraz z opiniami uzupełniającymi o zachowaniu w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, państwowych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

23) stan zdrowia (należy uwzględnić przede wszystkim, jeżeli są zawarte w aktach, odpisy orzeczeń i opinii lekarskich oraz psychologicznych z zakładów karnych, w których skazany był leczony lub przebywał na obserwacji);

24) stwierdzone uzależnienie od alkoholu, środków psychotropowych i odurzających (o ile nie zawierają takich informacji dokumenty, o których mowa w pkt 22, bądź kiedy nie są przesłane) lub odpis wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego, zawierający te informacje;

25) sytuację rodzinną (z zaznaczeniem, czy skazany jest jedynym żywicielem rodziny);

26) sytuację majątkową;

27) informacje o uczestnictwie skazanego w mediacji z pokrzywdzonym, wraz ze skróconą treścią zawartej ugody;

28) zwięzłą opinię środowiskową, obejmującą w szczególności określenie dotychczasowego sposobu życia skazanego przed popełnieniem przestępstwa oraz informacje o jego środowisku rodzinnym, szkolnym lub zawodowym. Ponadto w wypadku skazanego żołnierza:

29) dane o przebiegu służby wojskowej, obejmujące okres pełnienia służby wojskowej, posiadany stopień wojskowy oraz krótką opinię, opartą na treści ostatniej opinii służbowej, a także nazwę Wojskowej Komisji Uzupełnień powołującej żołnierza do jej pełnienia;

30) wyróżnienia;

31) ukarania dyscyplinarne.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz