Udzielanie, sprzedaż, ułatwianie, umożliwianie i nakłanianie użycia narkotyków - art. 58 ustawy przeciwdziałania narkomanii

Udzielanie, sprzedaż, ułatwianie, umożliwianie i nakłanianie użycia narkotyków - art. 58 ustawy przeciwdziałania narkomanii

Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Powyżej opisano przestępstwo, którego strona przedmiotowa może polegać na:

1) udzielaniu innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej;

2) ułatwianiu innej osobie ich użycia;

3) umożliwianiu innej osobie ich użycia;

4) nakłanianiu innej osoby do użycia takiego środka lub substancji.

Dla bytu występku wystarczy, że sprawca postąpi chociażby w jeden z czterech wymienionych sposobów zachowania się

Słowo „udzielać” należy rozumieć jako: dać, dostarczyć, częstować, dawać, wręczać, udostępnić, użyczyć. Osoba, której udziela się wymienionych środków lub substancji, nie może być abstrakcyjna, tzn. odbiorca musi zostać skonkretyzowany. Udzielenie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej jest dokonane z chwilą ukończenia czynności zmierzających do przekazania konkretnej osobie tego środka lub substancji. Zachowanie polegające na udzieleniu „w celu spróbowania i oceny jakości” środka odurzającego, dokonane dla zachęcenia przyszłego nabywcy, stanowi czynność przygotowawczą, poprzedzającą wprowadzenie do obrotu lub branie udziału w obrocie środkami odurzającymi. W tym wypadku działanie sprawcy ma na celu stworzenie warunków (przekonanie nabywcy, co do pożądanej jakości oferowanej substancji) niezbędnych do sprzedania narkotyku nabywcy. Nie chodzi tu zatem o „udzielanie”, o jakim mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a o „przygotowanie”, o jakim stanowi przepis art. 57 ust. 2 wymienionej ustawy.

Ułatwiać, to sprawić, że coś staje się dla kogoś łatwiejsze. Umożliwić, to stworzyć warunki sprzyjające czemuś. Nakłaniać, to wpłynąć na czyjąś decyzję. Jeśli narkotyki zostaną przesłane w przesyłce pocztowej lub kurierskiej, to w momencie wysłania jej już następuje udzielenie środka odurzającego bądź substancji psychotropowej innej osobie, nawet wtedy, gdy przesyłka nie dotrze do osoby uwidocznionej w adresie wskazanym jako odbiorca. Dla istnienia przestępstwa nie ma znaczenia przyczyna, z powodu której następuje udzielenie środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Małoletnim jest osoba, która w chwili czynu nie miała ukończonych 18 lat. Dla przyjęcia, iż sprawca dopuszcza się kwalifikowanego przestępstwa polegającego na udzieleniu środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu nie jest wymagana jednoznaczna i konkretna wiedza o tym, że osoby, którym udziela on narkotyków nie mają ukończone 18 lat. Świadomość sprawcy co do tego faktu powinna kształtować się na podstawie wszystkich okoliczności sprawy i wystarczy, że będzie on godził się na taką ewentualność.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz