Zanieczyszczanie środowiska jako przestępstwo

Zanieczyszczanie środowiska jako przestępstwo

Art. 181. § 1 Kodeksu karnego Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Przedmiotem ochrony jest tutaj świat roślinny oraz zwierzęcy. Przez te pojęcia należy rozumieć świat organizmów żywych - roślinnych i zwierzęcych - w szerokim tego słowa znaczeniu. Przez pojęcie świata roślinnego należy rozumieć również świat grzybów, natomiast przez pojęcie świata zwierzęcego należy rozumieć także świat owadów. Trafnie podkreśla się w literaturze, że chodzi tutaj o świat zwierząt żyjących w zasadzie w stanie wolnym.

Powodowanie zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym może mieć postać zarówno działania, jak i zaniechania. Przez pojęcie zniszczenia należy rozumieć unicestwienie, destrukcję. Zniszczenie jest zachowaniem dalej idącym niż uszkodzenie. W przypadku zniszczenia przedmiot zamachu przestaje istnieć, natomiast w przypadku uszkodzenia wciąż istnieje, jakkolwiek z pewnymi defektami. Odpowiedzialności karnej na podstawie komentowanego uregulowania podlega nie tylko ten, kto powoduje zniszczenia nieodwracalne, ale również ten, kto powoduje zniszczenia odwracalne.

Przestępstwo z art. 181 § 2 k.k. może zostać popełnione tylko na terenie objętym ochroną. Chodzi o takie tereny, na których znajdują się rośliny i zwierzęta, których uszkodzenie lub zniszczenie spotyka się z sankcjami prawnymi. Formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, środowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa zwierząt i roślin.

Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przedmiotem ochrony jest tutaj taki stan wody, powietrza lub powierzchni ziemi, który umożliwia normalne funkcjonowanie różnych organizmów w środowisku naturalnym, w tym roślin i zwierząt, a także człowieka.

Zanieczyszczeniem jest emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska. Z kolei emisją jest bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do powietrza, wody, gleby lub ziemi w wyniku działalności człowieka substancji lub energii.

Nie każde zanieczyszczenie środowiska stanowi przestępstwo, lecz tylko takie, które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka bądź spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi albo spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Wody to zarówno wody w rzekach, jak i jeziorach, wody w morzu, a także wody głębinowe. Przestępstwo tutaj polega na zanieczyszczeniu, a więc na szkodliwej emisji do wody, powietrza lub powierzchni ziemi różnych substancji lub promieniowania.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz