Zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczne z powodu jej niezapłacenia

Zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczne z powodu jej niezapłacenia

W celu dobrowolnego wykonania przez skazanego kary grzywny prezes sądu lub upoważniony sędzia sądu wykonującego tę grzywnę zarządza wpisanie grzywny do dziennika należności sądowych i wezwanie skazanego do jej uiszczenia w wyznaczonym terminie. Treść wezwania musi obejmować przede wszystkim kwotę kary grzywny podlegającej uiszczeniu przez skazanego. W przypadku kary grzywny orzeczonej w systemie stawek dziennych oznacza to, że podaje się w wezwaniu kwotę będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek przez ich wysokość określoną w wyroku. W razie zaliczenia w wyroku skazującym lub postanowieniu okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary grzywny wysokość tej kary podana w wezwaniu musi uwzględniać to rozstrzygnięcie. Wezwanie musi zawierać stwierdzenie, aby kara grzywny została uiszczona przez sprawcę w terminie 30 dni od doręczenia odpisu wezwania. Wreszcie, wezwanie powinno zawierać pouczenie o skutkach nieuiszczenia kary grzywny w wyznaczonym terminie. Przy wezwaniu należy zatem skazanego pouczyć o tym, iż w razie nieuiszczenia grzywny w terminie ściąga się ją w drodze egzekucji, a także o możliwości jej zamiany na pracę społecznie użyteczną lub na zastępczą karę pozbawienia wolności. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. W celu przymusowego wykonania kary grzywny prezes sądu lub upoważniony sędzia sądu wykonującego karę grzywny zarządza przesłanie komornikowi polecenia egzekucyjnego wraz z załączonym tytułem wykonawczym.

Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Bak jest przeszkód, aby zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną była możliwa również, gdy grzywna orzeczona w wyroku przekraczała wymiar 120 stawek dziennych, a następnie w toku postępowania egzekucyjnego została zmniejszona poniżej wskazanej liczby stawek. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Regulację tę stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20 000 złotych.

Ustawodawca nie określił dolnej granicy kary grzywny, która może podlegać zamianie na pracę społecznie użyteczną. Najniższa liczba stawek dziennych kary grzywny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wynosi 10 a zatem tę liczbę należy przyjąć za dolną granicę tej kary podlegającą zamianie na pracę społecznie użyteczną. Z kolei dolna granica kary grzywny orzeczonej kwotowo za przestępstwo, jeśli ustawa szczególna nie stanowi inaczej, wynosi 100 zł, a zatem tę kwotę należy przyjąć za dolną granicę tej kary podlegającą zamianie na pracę społecznie użyteczną.

Bezskuteczność egzekucji grzywny powinna być stwierdzona protokołem komornika. Analizowane pojęcie należy odnosić zarówno do sytuacji, gdy bezskuteczność obejmuje całą karę grzywny, jak i do przypadku, gdy bezskuteczność odnosi się wyłącznie do niewykonanej części grzywny. Nie w każdym przypadku trzeba przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w zakresie grzywny. Jeśli można przypuszczać, że egzekucja grzywny byłaby bezskuteczna, to należy od niej odstąpić i rozważyć wykonanie tej kary w formie prac społecznie użytecznych. Wspomniane ustalenie o przewidywanej bezskuteczności egzekucji powinno być oparte na analizie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku postępowania. W takiej sytuacji w uzasadnieniu postanowienia o zamianie grzywny na pracę społecznie użyteczną należy wskazać dowody, które uzasadniały odstąpienie od egzekucji grzywny.

Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje zażalenie. Chodzi w tym przypadku nie tylko o postanowienie pozytywne o zamianie kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, ale również negatywne o braku uwzględnienia wniosku skazanego o zamianę kary grzywny.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz