Kolizja i wypadek drogowych samochodem - art. 97 kodeksu wykroczeń

Kolizja i wypadek drogowych samochodem - art. 97 kodeksu wykroczeń

Art. 97 Kodeksu wykroczeń

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,  podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

W kontekście zdarzeń drogowych o wykroczeniu z art. 97 k.w., tj. spowodowaniu innego zdarzenia drogowego, możemy mówić w sytuacji, gdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dochodzi do sytuacji, gdzie jedynym uczestnikiem zdarzenia jest sam sprawca i powoduje on zagrożenie tylko i wyłącznie dla siebie – jest jedynym pokrzywdzonym. Dodatkowo nie może być to spowodowane czynnikami zewnętrznymi typu: oślepienie przez światła innego pojazdu, wtargnięcie zwierzęcia itp. Typowym przykładem będzie sytuacja, gdy w pojeździe znajduje się tylko kierujący, który nie dostosowując prędkości do warunków ruchu, traci panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderza np. w drzewo. Z takiego zdarzenia sporządza się dokumentację w postaci karty zdarzenia drogowego – kolizja drogowa, jednak z opisu będzie wynikało, iż sprawca jest jedynym uczestnikiem zdarzenia.

Dla dokonania wykroczenia z art. 97 KW ustawodawca nie przewiduje konieczności wystąpienia określonego skutku, np. w postaci zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub spowodowania utrudnienia w ruchu. Jest to więc wykroczenie formalne.

W istocie takie kategorie pojęciowe jak bezpieczeństwo i porządek ruchu mają charakter nieprecyzyjny, stąd nakładanie na organy procesowe obowiązku każdorazowego rozstrzygania, czy naruszenie określonego przepisu ustawy – Prawo o ruchu drogowego lub aktu prawnego wydanego na jej podstawie godziło bezpośrednio w bezpieczeństwo lub/i porządek ruchu drogowego, rodzi ryzyko nazbyt arbitralnych rozstrzygnięć

Wykroczenie z art. 97 KW zagrożone jest karą grzywny od 20 do 3000 zł albo karą nagany. Naganę można orzec, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że jej zastosowanie jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Z tych samych względów można odstąpić od wymierzenia kary. Wówczas można zastosować środek oddziaływania społecznego, mający na celu przywrócenie naruszonego porządku prawnego lub naprawienie wyrządzonej krzywdy, polegający zwłaszcza na przeproszeniu pokrzywdzonego, uroczystym zapewnieniu niepopełniania więcej takiego czynu albo zobowiązaniu sprawcy do przywrócenia stanu poprzedniego.

Szkoda parkingowa to zdarzenie podobne w kwestii umiejscowienia do tego z art. 98 k.w., czyli na drodze wewnętrznej, jednak nie dochodzi w nim do zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby/osób. W tym przypadku dochodzi jedynie do uszkodzenia mienia, np. zaparkowanego pojazdu, a jedyną osobą, która uczestniczy w zdarzeniu, jest kierujący.

Śmiertelna ofiara wypadku – osoba zmarła na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni, licząc od dnia wypadku, na skutek doznanych obrażeń ciała.

Osoba ciężko ranna – osoba, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała oraz urazów w postaci np. złamań, uszkodzeń organów wewnętrznych, poważnych ran ciętych i szarpanych.

Osoba lekko ranna – osoba, która poniosła uszczerbek na zdrowiu inny niż określony w definicji „osoba ciężko ranna”, naruszający czynności narządu ciała lub rozstrój.

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które można zakwalifikować do kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu”. W 2013 r. było 22 659 takich wypadków, co stanowiło 63,21% ogółu, śmierć w nich poniosło 1638 osób (42,95% wszystkich zabitych), a rannych zostało 29 841 osób (67,72% ogółu rannych). Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń było 10 042 (27,1%), w ich wyniku zginęły 1152 osoby (32,3%), a 9548 zostało rannych (20,9).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz