Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę

Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę

Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

1) skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej albo uchyla się od jej wykonania, lub

2)  zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy. Regulację tą stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4000 złotych.

W przypadku gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji tylko w części albo tylko w części została wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, sąd, zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, określa jej wymiar według zasad przewidzianych wyżej.

Uchylanie się od wykonania pracy społecznie użytecznej wiąże się z zachowaniem skazanego, mającym miejsce po wydaniu postanowienia o zamianie kary grzywny na tę pracę, który mając obiektywną możliwość wykonania tej pracy, nie czyni tego. Nie będzie można uznać za uchylenie się od wykonania pracy społecznie użytecznej zachowania skazanego, który z przyczyn obiektywnych, powstałych po wydaniu postanowienia o zamianie kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, nie może wykonywać tych prac. W tych ostatnich sytuacjach należy rozważyć nie zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, ale umorzenie kary grzywny.

Niemożliwość lub niecelowość zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną występuje, gdy skazany jest pozbawiony wolności w wyniku odbywania kary pozbawienia wolności, wykonywania tymczasowego aresztowania lub innego środka przymusu. Należy zgodzić się również, że zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa, gdy skazany dotknięty jest chorobą, kalectwem, bądź też jest w podeszłym wieku, który uniemożliwia mu wykonywanie tej pracy. Z kolei orzeczenie prac społecznie użytecznych jest niecelowe, gdy sprzeciwia się temu szczególna sytuacja osobista lub rodzinna skazanego.

Jeżeli grzywna została uiszczona w części, prezes sądu lub upoważniony sędzia zarządza zmniejszenie kary zastępczej w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej do wysokości grzywny. Od zastępczej kary pozbawienia wolności lub wykonywania pracy skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary zastępczej przysługuje zażalenie. Chodzi w tym przypadku nie tylko o postanowienie pozytywne o zarządzeniu wykonania kary zastępczej, ale również negatywne w tym przedmiocie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz