Wstrzymanie wykonania zarządzonej zastępczej kary pozbawienia wolności

Wstrzymanie wykonania zarządzonej zastępczej kary pozbawienia wolności

Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej, jeżeli skazany oświadczy na piśmie, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym. Sąd powinien w szczególności rozważyć, czy w świetle dotychczasowej postawy skazanego realne jest wykonanie przez niego pracy społecznie użytecznej. Sąd może zatem uznać, że mimo złożenia przez skazanego oświadczenia o chęci poddania się rygorom pracy społecznie użytecznej, wykonanie przez skazanego kary grzywny w tej formie jest niemożliwe lub niecelowe. Uwzględnienie przez sąd wniosku skazanego powoduje wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, co w efekcie musi prowadzić do zwolnienia skazanego z zakładu karnego.

Wstrzymanie następuje do czasu wykonania pracy społecznie użytecznej lub złożenia kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.  Jeżeli skazany uchyla się od wykonania pracy społecznie użytecznej, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator zawodowy, skazany oraz jego obrońca.

Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności i określenia wymiaru pozostałej do wykonania pracy społecznie użytecznej, a także na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności i określenia wymiaru pozostałej do wykonania tej kary, przysługuje zażalenie. Chodzi w tym przypadku nie tylko o postanowienia pozytywne, ale również negatywne w tym przedmiocie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz