Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej za nie wykonywanie kary ograniczenia wolności

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej za nie wykonywanie kary ograniczenia wolności

Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności. Pisemne oświadczenie skazanego należy w związku z tym postrzegać jako jego solenne zobowiązanie się do wypełnienia obowiązków związanych z orzeczoną karą. Przyjęte rozwiązanie należy odczytywać jako konieczność wykazania przez skazanego, że jego pisemne oświadczenie stwarza realną szansę na wykonanie kary ograniczenia wolności w formie pierwotnej.

Nie bez znaczenia będzie także wzgląd na przyczynę zarządzenia wykonania kary zastępczej, postawę skazanego, jego zachowanie po zarządzeniu wykonania kary zastępczej (np. zapłata świadczenia pieniężnego, wykonanie obowiązku probacyjnego) oraz warunki i właściwości osobiste. Wstrzymanie może nastąpić w każdym czasie, co oznacza, że jest możliwe od momentu wydania nieprawomocnego postanowienia o zarządzeniu wykonania kary zastępczej do chwili wykonania kary zastępczej w całości.

Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania kary zastępczej musi zawierać określenie wymiaru kary ograniczenia wolności pozostałej do odbycia.

Sąd określa wymiar pozostałej do odbycia kary ograniczenia wolności lub zastępczej kary pozbawienia wolności. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator zawodowy, skazany oraz jego obrońca. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności oraz określenia wymiaru kary pozostałej do odbycia przysługuje zażalenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz