Wniosek o zwolnienie z odbywania kary

Wniosek o zwolnienie z odbywania kary

Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary - sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary. Na postanowienie sądu  przysługuje zażalenie. Reguły tej nie stosuje się, jeżeli kara pozbawienia wolności została orzeczona na okres powyżej 3 lat. Aczkolwiek literalne brzmienie tego przepisu traktuje o „karze pozbawienia wolności”, to jednak podzielić należy stanowisko judykatury oraz doktryny, iż kara pozbawienia wolności orzeczona na okres powyżej 3 lat, to nie tylko kara jednostkowa pozbawienia wolności, której wymiar przekracza 3 lata, ale także suma kar orzeczonych wyrokami sądów, odbywanych kolejno przez skazanego, które jednostkowo nie wykraczają poza ten wymiar. Nie widać powodów, dla których skazany, odbywający kolejno kilka orzeczonych kar pozbawienia wolności, których łączny wymiar przekracza 3 lata, miałby mieć uprzywilejowaną pozycję w stosunku do sprawcy skazanego na jednostkową karę pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 3 lat.

Odbył co najmniej 6 miesięcy kary wskazuje, że warunek ten musi być spełniony w chwili ubiegania się o możliwość skorzystania ze środka probacyjnego, jakim jest warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, nie zaś już w momencie udzielania przerwy w karze.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz