Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary

Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary do czasu ustania przeszkody. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć również dyrektor zakładu karnego. Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Ważne względy rodzinne, uzasadniające udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, to okoliczności uzasadniające uznanie za ciężką sytuacji życiowej najbliższej rodziny skazanego, a zarazem nadające się do poprawienia przez obecność skazanego i jego osobiste starania. Celem przerwy w karze jest likwidacja zbyt ciężkich (cięższych niż typowe) skutków, jakie niesie ze sobą pozbawienie wolności dla skazanego lub (i) jego rodziny, nie zaś odwlekanie w czasie zwyczajnych trudności i niedogodności płynących z powinności wykonania kary pozbawienia wolności, jakie dotykają również bliskich osób skazanych. Negatywną przesłanką w orzekaniu o przerwie w pozbawieniu wolności jest, że w czasie poprzedniej przerwy skazany nie zabezpieczył bytu rodziny jak deklarował, a nadto że z tej przerwy nie powrócił w terminie.

Zasada humanitarnego wykonania kary i zasada poszanowania godności ludzkiej znajduje wyraz w instytucjach szczególnych. Jedną z tych instytucji jest stanowiąca odstępstwo od zasady wykonania kary w sposób ciągły instytucja przerwy w karze, dlatego przy wykładni przepisów jej dotyczących należy mieć na uwadze tę zasadę. Nie zmienia to jednak faktu, że przerwa ma zawsze charakter wyjątku od zasady nieprzerwanego wykonywania kary, dlatego przesłanki jej udzielania powinny być ściśle interpretowane, a jej udzielenie może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz