Przedstawienie i zmiana zarzutów podejrzanemu

Przedstawienie i zmiana zarzutów podejrzanemu

Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju. Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zapoznania się z materiałami śledztwa żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie, o czym należy go pouczyć. Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów określa czas, miejsce i okoliczności jego popełnienia, i to w taki sposób, aby wykazać, że wypełnia on znamiona określonego przestępstwa, jako że opisowi czynu towarzyszyć ma wskazanie jego kwalifikacji prawnej, czyli jego subsumpcji pod określony przepis prawa karnego, jako zachowania stanowiącego dane przestępstwo. To ów opis czynu z jego kwalifikacją prawną tworzą właśnie zarzut stawiany podejrzanemuZrzut nie może być ogólnikowy, gdyż utrudnia to obronę podejrzanemu, a przy tym ogólnikowość ta nie może być konwalidowana dopiero przez właściwe sporządzenie aktu oskarżenia

Po ogłoszeniu postanowienia podejrzany powinien być pouczony o swych prawach i obowiązkach stosownie do wymogów i dopiero potem można rozpocząć jego przesłuchanie, w trakcie którego może zresztą od razu skorzystać z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień lub zażądać przesłuchania go z udziałem obrońcy.

Pewne odstępstwa od tych założeń zakłada się w ramach czynności niecierpiących zwłoki, kiedy to zarzut może być przedstawiony ustnie z wpisaniem do protokołu przesłuchania, a postanowienie, gdy jest wymagane (w śledztwie), wydane zostaje później w ciągu 5 dni . Nie jest ono konieczne w dochodzeniu, w którym takie ustne przedstawianie zarzutów jest regułą upraszczającą postępowanie.

Jeżeli w toku śledztwa okaże się, że podejrzanemu należy zarzucić czyn nie objęty wydanym uprzednio postanowieniem o przedstawieniu zarzutów albo czyn w zmienionej w istotny sposób postaci lub też, że czyn zarzucany należy zakwalifikować z surowszego przepisu, wydaje się niezwłocznie nowe postanowienie, ogłasza się je podejrzanemu oraz przesłuchuje się go.

Dwie pozostałe podstawy zmiany zarzutów to:
a) zmiana opisu postaci czynu w istotny sposób, niezależnie od tego, czy i w jakim kierunku zmienia się w związku z tym kwalifikacja prawna czynu; chodzi tu zatem o takie zmiany, które wiążą się z istotą czynu, przedmiotem ochrony, przedmiotem zamachu, rodzajem czynności wykonawczej, a także datą, czasem i miejscem przestępstwa, rodzajem i rozmiarem szkody czy osobą pokrzywdzonego, mając wpływ na odpowiedzialność karną podejrzanego;
b) zmiana kwalifikacji prawnej na surowszą, niezależnie od tego, czy jest ona związana z istotną, czy z nieistotną zmianą w opisie czynu, a więc także gdy poprzednio omyłkowo wskazano niewłaściwy przepis naruszonej ustawy karnej, chodzi bowiem o potrzebę zakwalifikowania zarzucanego czynu z surowszego przepisu, bez względu na to, z czego ona wynika.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz