Odwołanie skazanemu warunkowego zwolnienia z odbywania kary

Odwołanie skazanemu warunkowego zwolnienia z odbywania kary

Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż określona wyżej albo gdy uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych.

Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Gdy skazany został oddany pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia może złożyć również ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji.

Niewystarczające jest, w przypadku fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnienia, powołanie się na okoliczność, że „skazany w okresie próby nie przestrzega obowiązków zawartych w postanowieniu o warunkowym przedterminowym zwolnieniu” bez jakiejkolwiek analizy i oceny. Zauważyć bowiem należy, że fakultatywne odwołanie może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny. Tylko tego rodzaju zachowania mogą stać się podstawą odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Chodzi zatem o takie naruszenie porządku prawnego, które cechuje jaskrawość, uporczywość, duże nasilenie złej woli. Aby sąd doszedł do takiego przekonania winien szczegółowo przeanalizować całokształt zachowania skazanego w okresie próby, a nie opierać się wyłącznie na jednym zdarzeniu. Nie każdy wypadek popełnienia przestępstwa jak też nie każdy wypadek uchylania się od dozoru, nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, chociaż stanowiący naruszenie porządku prawnego, jest „rażącym” naruszeniem tego porządku, a więc stanowi podstawę do odwołania warunkowego zwolnienia. Dlatego też obowiązkiem sądu jest ustalenie i ocena skali negatywnego stosunku, uporczywości i zlej woli skazanego wobec dozoru, obowiązków i środków karnych, formy okazywania tej złej woli i uporczywości, permanentność takich zachowań, a także ich odbiór społeczny.

Brak ustalenia w trakcie procedowania w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia, że postawa skazanego stanowi rażące naruszenie porządku prawnego, przy istnieniu jedynie ustawowej możliwości odwołania warunkowego zwolnienia, stanowi uchybienie, które mogło mieć wpływ na treść orzeczenia i które nie może być konwalidowane w postępowaniu odwoławczym.

W posiedzeniu w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji. Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz