Kontrola konta bankowego przez urząd skarbowy

Kontrola konta bankowego przez urząd skarbowy

Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby administracji skarbowej, zwanych dalej "upoważnionymi organami podatkowymi", do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:

1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

2) posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

3) zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;

4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;

5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Regulację tę stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie upoważnionego organu podatkowego są obowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa.

Można więc dojść do wniosku, że dostęp organów podatkowych do informacji objętych tajemnicą bankową stanowi szczególny etap postępowania podatkowego, gdy inne środki dowodowe okazały się niewystarczające dla wyjaśnienia wątpliwości związanych z poprawnością i rzetelnością rozliczenia podatkowego dokonanego przez podatnika. Ocena zaistnienia konieczności uzupełnienia dowodów oraz porównania ich z informacjami pochodzącymi z instytucji finansowej pozostaje w gestii uprawnionego organu podatkowego. Z żądaniem udzielenia informacji uprawniony organ podatkowy może wystąpić także wówczas, gdy prowadzone postępowanie podatkowe nie doprowadziło do zebrania jakichkolwiek dowodów. Zakres informacji, jakie mogą być udostępniane organom podatkowym, jest ściśle określony. Obejmuje nie tylko obroty i stany kont na rachunkach bankowych, lecz także inne operacje, jakie może realizować klient banku. Jednakże nie są to wszelkie informacje o stronie postępowania – kliencie banku oraz o okolicznościach związanych z transakcjami realizowanymi przy pomocy instytucji finansowej.

Żądanie udzielenia informacji z instytucji finansowej, dotyczącej strony, następuje w drodze postanowienia. Postanowienie to powinno być doręczone stronie. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.  postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Zatem dopiero w odwołaniu od decyzji strona może zaskarżyć przedmiotowe postanowienie, w tym poprzez zakwestionowanie przesłanek dopuszczalności żądania informacji od instytucji finansowej. Uzyskanie informacji objętych tajemnicą bankową następuje w omawianym trybie bez zgody osoby, której te informacje dotyczą.

Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji upoważniony organ podatkowy może wystąpić po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia tego organu do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie:

1) nie udzieliła informacji;

2) nie upoważniła tego organu podatkowego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji, lub

3) udzieliła informacji, które wymagają uzupełnienia lub porównania z informacjami pochodzącymi z instytucji finansowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz