List żelazny w postępowaniu karnym

List żelazny w postępowaniu karnym

Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

List żelazny jest środkiem alternatywnym dla tymczasowego aresztowania oskarżonego przebywającego za granicą w trakcie postępowania przygotowawczego lub rozpoznawczego. List żelazny i towarzyszące mu poręczenie majątkowe funkcjonują w zasadzie do prawomocnego zakończenia postępowania. Jednak gdy poręczenie powiązane jest z listem żelaznym, to nie traci ono swej funkcji środka zapobiegawczego, który może być stosowany do chwili rozpoczęcia wykonywania kary. Gdy wymierzono karę pozbawienia wolności, termin stosowania poręczenia ulega wydłużeniu do rozpoczęcia wykonania kary

List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora,

2) nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,

3) nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

W razie nie usprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego.

Na postanowienie o odmowie wydania listu żelaznego przysługuje zażalenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz