Porządek wewnętrzny i regulamin aresztu śledczego

Porządek wewnętrzny i regulamin aresztu śledczego

W aresztach śledczych porządek wewnętrzny jest następujący:

1)  cisza nocna obowiązuje przynajmniej w godzinach 2200-600;

2)  apele poranne i wieczorne odbywają się w celach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach, w których przebywają zatrudnieni (stanowiska pracy);

3)  w czasie apelu tymczasowo aresztowani są ubrani i ustawieni w sposób widoczny dla przeprowadzającego apel, jest zabronione uczestniczenie w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie;

4)   czas trwania kąpieli jednego tymczasowo aresztowanego wynosi przynajmniej 10 minut, przy czym czas wypływu wody z armatury natryskowej nie może być krótszy niż 6 minut;

5)  palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone w celach mieszkalnych wyznaczonych dla tymczasowo aresztowanych używających wyrobów tytoniowych oraz w miejscach do tego wyznaczonych;

6)  tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej:

a) do 9 litrów napojów, oprócz artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg,

b) do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250 x 150 mm,

c) do 5 sztuk książek, oprócz wypożyczonych w areszcie śledczym z biblioteki,

d) prasę o łącznej wadze do 0,5 kg;

7)  dyrektor lub osoba go zastępująca przyjmują tymczasowo aresztowanych przynajmniej jeden raz w tygodniu;

8)  kierownicy działów aresztu śledczego lub osoby ich zastępujące przyjmują tymczasowo aresztowanych przynajmniej jeden raz w tygodniu;

9)  zgłoszenia do lekarza są przyjmowane codziennie;

10) zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym.

Porządek wewnętrzny aresztu śledczego

Porządek wewnętrzny aresztu śledczego, a w razie potrzeby poszczególnych oddziałów, ustala jego dyrektor.  W porządku wewnętrznym aresztu śledczego dyrektor określa w szczególności:

1)  godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego;

2)  godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia własne tymczasowo aresztowanego;

3)  godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację aresztu śledczego;

4)  godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie aresztu śledczego;

5)  godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli;

6)  godziny i miejsce, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych;

7)  ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej;

8)  ilość i wymiary przedmiotów, które tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej, oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania;

9)  dni, godziny i miejsce przyjmowania tymczasowo aresztowanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb;

10) dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń;

11) godziny i miejsce korzystania z aparatu telefonicznego;

12) dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych oraz nauczania religii;

13) częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym;

14) godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji;

15) dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek;

16) sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych;

17) dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów;

18) osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz