Ocena znacznej ilości narkotyków jako wystarczająca do odurzenia się kilkudziesięciu tysięcy osób

Ocena znacznej ilości narkotyków jako wystarczająca do odurzenia się kilkudziesięciu tysięcy osób

Znaczna ilość narkotyku to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu tysięcy osób. Powinno tu chodzić o ilości hurtowe, ponadprzeciętne w zwykłym obrocie środkami odurzającymi. Tylko wtedy to kwalifikujące pojęcie ma sens prawno-karny. Takie ukształtowanie omawianego pojęcia zgodne jest z podziałem typów czynów zabronionych przestępstw narkotykowych na uprzywilejowane, podstawowe i kwalifikowane. Granice pomiędzy nimi (ze względu na ilość środków odurzających) powinny być wyraziste, nie dawać pola do dowolnej interpretacji, a zakres tych pojęć jest odpowiednio pojemny. Z tego też punktu widzenia ilość środków odurzających do jednorazowego odurzenia kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset osób czy nawet kilku tysięcy osób nie spełnia kryterium znacznej ilości jako znamienia kwalifikującego.

Jak już wspomniano niejednolitość wykładni pojęcia „znacznej ilości” środka odurzającego w komplecie znamion przestępstw występujących w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) nasuwa wiele rozbieżności interpretacyjnych. Przeważający i spójny jest natomiast pogląd wiążący omawiane znamię z cechami ilościowymi środka odurzającego, z potrzebami jednego człowieka od nich uzależnionego, a przez to jednorazowe zaspokojenie potrzeb określonej liczby osób dla wystąpienia znamienia „znacznej ilości” takowego środka.

W utrwalonym już orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Krakowie niezmiennie wskazywano, że dla określenia kryterium znacznej ilości środka odurzającego, a więc kryterium ilościowego wystarczającego do jednorazowego odurzenia się znacznej ilości osób (tj. ilości dawek) odwołać się należy do pojęć z zakresu wykładni językowej. Z tego też punktu widzenia nie może budzić wątpliwości, że „znaczny” to duży, ponadprzeciętny, pokaźny, zatem wyraźnie odróżniający się od pozostałych, a kryterium graniczne winno pozostawać wyraźnie odróżniające się, bez podejmowania arbitralnych decyzji i nieuzasadnionej dowolności interpretacyjnej, racjonalne. Z tego też powodu ilość kilkunastu, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset jednorazowych dawek środka odurzającego (jak się niejednokrotnie przyjmuje w orzecznictwie) jest nie tylko problematyczna, ale - jak się zasadnie wydaje - błędna. Nie pozostawia wyrazistego marginesu na ilości rzeczywiście znaczne, powszechnie aprobowane i nie pozostawiające wątpliwości interpretacyjnych.

Typ kwalifikowany to przecież typ wyjątkowy, pociągający za sobą surowe, negatywne konsekwencje w zakresie odpowiedzialności karnej. Powinien być wyraźnie odróżniony i nie może być nadmiernie rozszerzany. Nie chodzi o mnożenie bytów prawnych lecz kształtowanie odpowiedzialności przez odpowiednią modyfikację funkcji wymierzanej kary. Chodzi także o odpowiednik językowego znaczenia określenia „znaczny”, względy systemowe i zachowania odpowiednich prawno-karnych standardów. Postulatem winno być sprzeciwianie się obniżania progu ilości znacznej i zawężanie tego pojęcia, a więc de facto zacieranie różnic pomiędzy ilością nieznaczną, zwykłą - przeciętną oraz znaczną.

Znaczna ilość to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu tysięcy osób (KZS 6/97 poz. 34-OSNPK 12/07 poz. 220, KZS 9/05 poz. 32, KZS 11/06 poz. 38, KZS 9/09 poz. 58, KZS 6/11 poz. 52. Chodzić powinno o ilości hurtowe, ponadprzeciętne w zwykłym obrocie środkami odurzającymi. Tylko wtedy to kwalifikujące pojęcie ma sens prawnokarny. Takie ukształtowanie omawianego pojęcia ponadto zgodne jest z podziałem typów czynów zabronionych przestępstw narkotykowych na uprzywilejowane, podstawowe i kwalifikowane. Granice pomiędzy nimi (ze względu na ilość środków odurzających) powinny być wyraziste, nie dając pola do dowolnej interpretacji, a zakres tych pojęć odpowiednio pojemny. Z tego też punktu widzenia ilość środków odurzających do jednorazowego odurzenia kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset osób czy nawet kilku tysięcy osób nie spełnia kryterium znacznej ilości jako znamienia kwalifikującego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - II Wydział Karny z dnia 5 kwietnia 2013 r. II AKa 47/13

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz