Zawiadomienie pracodawcy, firmy czy uczelni o skazaniu, przestępstwie lub sprawie karnej

Zawiadomienie pracodawcy, firmy czy uczelni o skazaniu, przestępstwie lub sprawie karnej

W razie orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, sąd pierwszej instancji przesyła odpis wyroku właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód. Jeżeli skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub inne odpowiedzialne stanowisko, sąd przesyła odpis wyroku również właściwej jednostce nadrzędnej. W odpisie wyroku nie ujawnia się danych pokrzywdzonego.

Sąd, orzekając dany środek karny, musi w wyroku dokładnie określić to stanowisko lub ten zawód. Słusznie więc przyjmuje się, że orzekając środek karny, należy sprecyzować "[…] zakaz zajmowania konkretnego stanowiska, oznaczonego ściśle przez pełnioną funkcję lub pozycję, sprawowaną dotychczas, ujętą w konkretną i wyodrębnioną grupę zamienną analogicznymi atrybutami, jakie miały miejsce w związku z popełnionym przestępstwem" (wyr. SA w Lublinie z 31.3.1998 r., II AKa 35/98, Prok. i Pr. 1999, Nr 1, poz. 24).

O ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób. Wprowadza się więc bezwzględny obowiązek zawiadomienia o ukończeniu postępowania, które toczyło się z urzędu. Nie ma z tego punktu widzenia znaczenia okoliczność, że dla wszczęcia tego postępowania niezbędne było złożenie wniosku o ściganie albo zezwolenie na ściganie. Obowiązek zawiadomienia o ukończeniu postępowania dotyczy jedynie postępowań prowadzonych w stosunku do osób wymienionych wyżej.

Nie określono organów procesowych, do których adresowany jest nakaz powiadomienia. Należy przyjąć, że informacja o ukończeniu postępowania powinna pochodzić od tego organu, który wydał orzeczenie kończące postępowanie po uzyskaniu przez to orzeczenie atrybutu prawomocności. Zawiadomienie o ukończeniu postępowania powinno być przekazane niezwłocznie po prawomocnym ukończeniu postępowania w sprawie przeciwko danej osobie, niezależnie od tego, jakiej treści orzeczeniem postępowanie się zakończyło. Adresatem zawiadomienia jest bezpośredni przełożony osoby, w stosunku do której postępowanie było prowadzone.

Prokurator zawiadamia również o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym, a o wszczęciu postępowania przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom - jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny. Zawiadomienie powinno nastąpić po przedstawieniu zarzutów w śledztwie, po przesłuchaniu podejrzanego w dochodzeniu w trybie art. 325g § 2 względnie po przesłuchaniu osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego na podstawie art. 308 § 2. Dopiero bowiem te czynności kierują postępowanie przeciwko konkretnej osobie.

Funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, radny;

2a) poseł do Parlamentu Europejskiego;

3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;

9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz