Zabicie dziecka jako przestępstwo karne

Zabicie dziecka jako przestępstwo karne

Art.149. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przedmiotem ochrony jest życie i zdrowie człowieka od rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów macicy, dających postęp porodu), a w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę - od podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu.  Zamiar dzieciobójstwa pod wpływem porodu jest wynikiem zespołu czynników psychofizycznych, psychologicznych, fizjologicznych i społecznych, związanych zarówno z porodem, jak i sytuacją życiową matki. Nie spotyka się wypadków wyzwolenia agresji samodzielnie przebiegiem porodu, bez udziału pozostałych czynników, a jeśli takie występują, powinny być wartościowane wedle kryteriów poczytalności jako przypadki patologiczne. Zaniedbanie powinności przygotowania odpowiednich warunków porodu, skutkujące śmiercią noworodka, może wyczerpywać znamiona nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

Każde pozbawienie życia jest czynem okrutnym i wstrząsającym, zwłaszcza gdy ofiarą jest całkowicie bezbronne, nowonarodzone dziecko, a sprawcą jego śmierci jest jego własna matka. Czyn taki ze swej istoty nosi znaczny stopień społecznej szkodliwości, także w postaci uprzywilejowanej z art. 149 kk. Nietrafne jest powoływanie się na te okoliczności jako obciążające przy wymiarze kary, bowiem winny one być uwzględnione w każdej sprawie o czyn tego rodzaju, a skoro tak - nie powinny wpływać na wymiar kary, ani powodować zaostrzenia kary, ani jej łagodzić, bo mieszczą się w zwykłych ramach odpowiedzialności za to przestępstwo.

Przestępstwo jest przestępstwem materialny tzn. że jest ono dokonane wtedy, gdy sprawca osiągnie zamierzony skutek. Dopóki zaś skutku tego nie ma, zachodzić może tylko usiłowanie. Okoliczność powzięcia przez kobietę ciężarną jeszcze przed urodzeniem dziecka zamiaru pozbawienia go życia po jego urodzeniu, lecz w okresie porodu, nie wyłącza przestępstwa dzieciobójstwa, o ile ten zamiar został wykonany pod wpływem przebiegu porodu.

Urzywilejowanie dzieciobójstwa oparte jest na domniemanym nienormalnym stanie psychicznym kobiety w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. Możliwe jest, że stan psychiczny kobiety wychodzi poza normalny wpływ przebiegu porodu, a wchodzi w sferę niemożności rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania postępowaniem, albo w sferę znacznego ograniczenia zdolności rozpoznania znaczenia czynu, lub kierowania postępowaniem (np. kobieta upośledzona psychicznie działa pod wpływem porodu; działanie kobiety zdrowej psychicznie w psychozie przemijającej u kobiet rodzących). Zatem mogą zachodzić wypadki, że konieczne jest badanie zdrowia psychicznego kobiety.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz