Rodzaje wyroków sądu karnego drugiej instancji przy apelacji

Rodzaje wyroków sądu karnego drugiej instancji przy apelacji

Sąd II instancji, jako sąd odwoławczy od orzeczeń I instancji, wydaje następujące orzeczenia:

1) utrzymuje zaskarżone orzeczenie w mocy (orzeczenie aprobacyjne);

2) zmienia zaskarżone orzeczenie i uniewinnia oskarżonego albo zmienia karę, środki karne, środki zabezpieczające bądź inne środki lub poprawia kwalifikację prawną czynu (orzeczenie reformatoryjne);

3) uchyla zaskarżony wyrok a następnie umarza postępowanie albo przekazuje sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, a w trybie przyspieszonym przekazuje sprawę prokuratorowi w celu prowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych (orzeczenie kasatoryjne);

Zmiana zaskarżonego orzeczenia w całości lub części przez orzeczenie odmienne co do istoty związana jest z zebranymi w sprawie dowodami. Sąd odwoławczy ma prawo orzec odmiennie co do istoty sprawy zarówno na podstawie dowodów zebranych w pierwszej instancji i odmiennie ocenionych w instancji odwoławczej, jak i w oparciu o dowody przeprowadzone w postępowaniu odwoławczym. Na podstawie tych dowodów sąd odwoławczy ma prawo poczynić własne ustalenia faktyczne. Orzekanie na korzyść oskarżonego w instancji odwoławczej jest z mocy ustawy dopuszczalne w daleko większym zakresie, niż orzekanie na niekorzyść i nie narusza zasady dwuinstancyjności postępowania.

Uchylenie wyroku przez sąd odwoławczy w części

dotyczącej orzeczenia o karze i przekazanie sprawy tylko w tym zakresie do ponownego rozpoznania stwarza prawomocność wyroku w zakresie orzeczenia o winie. W konsekwencji, ponowny wyrok sądu I instancji może być zaskarżony tylko w części orzeczenia odnoszącej się do wymiaru kary i w takim też tylko zakresie dopuszczalne jest rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy.

Ponowne rozpoznanie

Sąd, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, orzeka w granicach, w jakich nastąpiło przekazanie. Uchylenie wyroku tylko w zakresie rozstrzygnięcia o karze albo innym środku nie stoi na przeszkodzie uniewinnieniu oskarżonego lub umorzeniu postępowania. W wypadku przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd orzekający w pierwszej instancji, przeprowadzając postępowanie w zakresie dowodów, które nie miały wpływu na uchylenie wyroku, może poprzestać na ich ujawnieniu. Zapatrywania prawne i wskazania sądu odwoławczego co do dalszego postępowania są wiążące dla sądu, któremu sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz