Rozłożenie skazanemu kary grzywny na raty

Rozłożenie skazanemu kary grzywny na raty

Natychmiastowe wykonanie każdej kary grzywny wiąże się niewątpliwie dla skazanego lub jego rodziny z określonymi dolegliwościamiJeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat. Chodzi w tym przypadku o takie sytuacje, gdy w chwili podejmowania decyzji sytuacja skazanego nie jest na tyle zła, aby przyjąć, iż nie ma on jakiejkolwiek możliwości zapłaty grzywny, a jedynie nie jest to możliwe jednorazowo. Ustaleń w tym zakresie powinno dokonywać się na podstawie stanu majątkowego skazanego, danych dotyczących faktycznych jego zarobków, sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia skazanego, wykształcenia i zawodu w powiązaniu z możliwościami zarobkowymi.

Posiadanie majątku, który nie umożliwia egzekucji, nie wyłącza możliwości rozłożenia kary grzywny na raty, w szczególności gdy egzekucja może spowodować dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny, jeżeli jest to pierwszy wniosek, jest bezpłatny. Od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.

Prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania grzywny w częściach można mówić jedynie wówczas, gdy skazany płaci je w terminie i w wysokości ustalonych w postanowieniu o rozłożeniu kary grzywny na raty, a każde odstępstwo od treści orzeczenia w tym przedmiocie, dokonane samodzielnie przez skazanego, jest równoznaczne z uchybieniem terminowi płatności raty.

Sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać również wówczas, gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych. Wspomniane uchybienie może polegać na niespłaceniu całej raty lub tylko jej części. W konsekwencji to na skazanym spoczywa ciężar dowodu co do tego, że uchybienie płatności rat grzywny nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Z przyczyną niezależną od skazanego mamy do czynienia w razie choroby skazanego, utraty pracy, zdarzeń losowych.

Postanowienie w przedmiocie rozłożenia kary grzywny na raty jest wydawane na posiedzeniu, o którym stron nie trzeba zawiadamiać.  Postanowienie w przedmiocie rozłożenia kary grzywny na raty przysługuje zażalenie. Chodzi w tym przypadku nie tylko o postanowienie pozytywne o rozłożeniu kary grzywny na raty, ale również negatywne w tym przedmiocie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz