Powoływanie się na wpływy i znajomości w załatwieniu sprawy (płatna protekcja) jako przestępstwo

Powoływanie się na wpływy i znajomości w załatwieniu sprawy (płatna protekcja) jako przestępstwo

Art. 230. § 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dobrem prawnym chronionym przepisem art. 230 § 1 k.k. jest działalność określonych instytucji publicznych, związana z ich prawidłowym, budzącym autorytet i zaufanie obywateli, bezinteresownym funkcjonowaniem - a więc nie indywidualnie określony ważny interes prywatny, nawet chroniony dodatkowo, lecz rodzajowo odmienne dobro ogólne; nie może być zatem mowy o bezpośrednim naruszeniu lub zagrożeniu żadnego dobra osoby zainteresowanej, wobec której sprawca, w zamian za korzyść lub jej obietnicę, podejmuje się przy użyciu wpływów pośrednictwa w załatwieniu sprawy we wspomnianej instytucji.

Znamię czynności wykonawczej jest dwuaktowe. Najpierw sprawca dla realizacji znamion typu czynu zabronionego musi wykonać jedną z trzech alternatywnie określonych czynności (jest to częściowo alternatywa rozłączna): powołać się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi; wywołać przekonanie innej osoby o istnieniu powyższych wpływów lub utwierdzać ją w przekonaniu o ich istnieniu. Źródłem wpływów, na które powołuje się sprawca, mogą być: stosunki (służbowe, rodzinne, koleżeńskie) łączące go z osobami powiązanymi ze wskazanymi w przepisie instytucjami, a także, jak wskazuje się w doktrynie, na przykład posiadanie środków natury rzeczowej (np. informacji) pozwalającej na przyjęcie istnienia faktycznej zależności tych osób od sprawcy. Wpływy definiowane są jako władza osoby w danym środowisku, która doprowadza do sytuacji, iż inne osoby przychylają się do jej opinii.

O wywołaniu przekonania o istnieniu wpływów możemy mówić tylko w sytuacji, w której osoba trzecia nie przypuszcza, że sprawca może posiadać jakiekolwiek wpływy. Samo powołanie się na istnienie wpływów (albo wywołanie przekonania o ich istnieniu, lub utwierdzenie w ich istnieniu) nie stanowi jeszcze realizacji znamion komentowanego typu czynu zabronionego. Dla dokonania konieczne jest jeszcze podjęcie się pośredniczenia w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Podjęcie pośrednictwa definiowane jest jako ujawnienie przez sprawcę gotowości przyczynienia się do załatwienia danej sprawy.

Instytucja państwowa obejmuje wszystkie struktury państwowe wykonujące zadania publiczne. Instytucje samorządowe to organy samorządu terytorialnego działające na podstawie ustawy, a także organa kontroli samorządu terytorialnego. Przykładowe instytucje samorządowe: rada gminy, urząd gminy, rada powiatu, zarząd powiatu, starostwo powiatowe czy powiatowy urząd pracy. Organizacje krajowe to zrzeszenia osób fizycznych lub grup społecznych, posiadające wspólny program działania, wspólne poglądy i cele zawarte w statucie. Zasięg działania takiego zrzeszenia musi obejmować teren całego kraju.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz