Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.  Jeśli skazany ubiega się o przerwę w karze z powodu choroby psychicznej, to ustalenie stanu jego zdrowia powinno nastąpić jak w postępowaniu rozpoznawczym na podstawie opinii co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.  Podstawą obligatoryjnej przerwy w odbywaniu kary jest tylko taka choroba psychiczna, która jest chorobą ciężką, uniemożliwiającą odbywanie kary. Instytucja ta nie ma zatem zastosowania do innych, poza wymienioną, chorób psychicznych, nie ma również zastosowania w przypadku upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie. Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Złożenie pierwszego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, tak jak żadnego wniosku w postępowaniu wykonawczym, nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania kary. Z chwilą osadzenia skazanego w zakładzie karnym nierozpoznany prawomocnie wniosek o odroczenie wykonania kary powinien być potraktowany jako wniosek o udzielenie przerwy w jej odbywaniu.

Do łącznego okresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, stwarzającego możliwość ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, okres pomiędzy datą zakończenia wcześniej udzielonego odroczenia a datą kolejnego postanowienia o odroczeniu, wlicza się tylko wówczas, gdy wniosek o kolejne odroczenie został złożony przed zakończeniem wcześniej udzielonego okresu odroczenia, przy czym łączny okres udzielonego kilkakrotnie odroczenia nie może, w żadnej sytuacji, przekroczyć roku od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka lub sprawowania nad nim opieki.

Skazany wobec którego odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie, może ubiegać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na zasadach ogólnych, a nie o udzielenie przerwy w odbywaniu kary, która - co wynika z istoty przerwy - może być udzielona tylko wobec osoby, co do której kara jest faktycznie wykonywana, wskutek czego następuje „przerwanie” tego wykonywania.  Złożenie przez skazanego wniosku o odroczenie wykonania kary nie sprzeciwia się podjęciu czynności zmierzających do osadzenia skazanego celem odbycia kary pozbawienia wolności.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz