Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny. Odroczenie wykonania kary wchodzi w grę jedynie wtedy, kiedy skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary ograniczenia wolności. W sytuacji, w której skazany przystąpił do wykonywania kary po wszczęciu postępowania w przedmiocie odroczenia, należy zbadać istnienie przesłanek do udzielenia przerwy w karze.

Do okoliczności, uzasadniających odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zaliczono m.in. kontynuację nauki, gdy natychmiastowe wykonanie kary oznaczałoby przerwanie edukacji, chorobę wywołującą niezdolność do pracy, wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki, chorobę, wiek, kalectwo członka rodziny, wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany, konieczność ukończenia pilnych prac.

Wniosek podlega opłacie w kwocie 80 zł. Postanowienie w przedmiocie odroczenia wykonania kary zapada na posiedzeniu bez udziału stron. Postanowienie o udzieleniu odroczenia winno wskazywać okres odroczenia, liczony od daty jego wydania. Na postanowienie w przedmiocie odroczenia oraz odwołania odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie. Oznacza zaskarżalność wszystkich postanowień (tak pozytywnych, jak i negatywnych) wydanych w związku z omawianymi instytucjami. Uprawnienie to przysługuje skazanemu, jego obrońcy i prokuratorowi.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz