Nieujawnione i nieopodatkowane dochody oraz przychody podatnika

Nieujawnione i nieopodatkowane dochody oraz przychody podatnika

Za przychody nieujawnione uważa się przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy

- w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

Za wydatek uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki. Za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:

1)  ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;

2) jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania.

Za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które:

1) były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania albo

2) nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo

3) były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak zobowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło wskutek:

a) zaniechania poboru podatku,

b) umorzenia zaległości podatkowej,

c) zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku,

d) przedawnienia.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych stanowi w roku podatkowym przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. W przypadku wystąpienia w roku podatkowym więcej niż jednej nadwyżki, podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów odpowiadających kwocie nadwyżek wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.P odstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala właściwy organ kontrolujący w drodze decyzji. Decyzja ta dotyczy roku podatkowego, w którym wystąpiła nadwyżka (wystąpiły nadwyżki) wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.

Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania. W przypadku ustalenia w postępowaniu podatkowym albo w postępowaniu kontrolnym organu kontroli skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy dotyczące dochodów nieujawnionych lub w przepisach odrębnych ustaw.

Obowiązek podatkowy i przedawnienie

Obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. Prawo do wymiaru zobowiązania podatkowego z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych przedawnia się, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Decyzja podatkowa

Jeśli organ podatkowy stwierdzi dysproporcję pomiędzy wydatkami i zgromadzonym w danym roku mieniem a zasobami zgromadzonymi przed poniesieniem wydatków, to wydaje decyzję podatkową, w której ustala wysokość dochodów niemających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego ma charakter konstytutywny. Zobowiązanie podatkowe powstaje bowiem z dniem jej doręczenia, co determinuje termin płatności podatku, który wynosi 14 dni od dnia doręczenia. Z kolei jeżeli w trakcie postępowania zostanie stwierdzone, że wydatki i mienie zgromadzone w roku, którego dotyczyło postępowanie, znajdują pokrycie w zgromadzonym przez podatnika mieniu, to organ wyda decyzję umarzającą postępowanie podatkowe. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania z tytułu dochodu nieujawnionego nabiera mocy prawnej dopiero z chwilą skutecznego wprowadzenia jej do obrotu prawnego, tj. doręczenia adresatowi.

Skuteczne ujawnienie źródła przychodów w toku postępowania

Momentem, do którego można ujawnić przychody, od których dotychczas nie zapłacono podatku, unikając stawki sankcyjnej, i opodatkować według zasad właściwych dla jednego ze źródeł przychodów z którego dotychczas dochody ukryte do celów podatkowych pochodziły, będzie wydanie decyzji podatkowej. Od tego momentu bowiem opodatkowane w tym trybie przychody zostają zakwalifikowane jako przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych, przypisane do innych źródeł,

Natomiast ustalenie w trakcie postępowania również dochodów, które podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale w sytuacji, gdy na skutek przedawnienia zobowiązanie od nich wygasło, oznacza, że będą one uwzględniane w postępowaniu, jeśli ich pochodzenie zostanie uprawdopodobnione, a także zostanie ustalone, że podatnik tymi przychodami (dochodami) pokrył wydatek poczyniony w roku, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie dochodów nieujawnionych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz