Recydywa i multirecydywa, a kara za przestępstwo

Recydywa i multirecydywa, a kara za przestępstwo

Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (recydywa). Konieczne dla przyjęcia wystąpienia, wobec danego oskarżonego recydywy specjalnej podstawowej jest m.in. to, by był już on skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności i odbył co najmniej 6 miesięcy tej kary. Wprawdzie mówi się jedynie o tym, by sprawca był uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności, ale niewątpliwie, ze względu na warunek faktycznego odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, nie chodzi tu o każde skazanie na karę pozbawienia wolności, lecz wyłącznie o skazanie na tę karę w wymiarze minimum 6 miesięcy. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju oraz ponadto uważa się za przestępstwa podobne przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

O odbyciu kary można mówić nie tylko wówczas gdy kara ta została odbyta (oskarżony odbył całość kary), bądź też uznano ją za odbytą (np. w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia). Mówiąc inaczej - nie chodzi tylko o takie przypadki, gdy kara została wykonana, ale także o wszystkie te przypadki, gdy nastąpiła szeroko rozumiana (nie tylko w znaczeniu wynikającym z kodeksu karnego wykonawczego) przerwa w wykonywaniu kary. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego, w którym na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania, okres ten w świetle prawa karnego staje się okresem odbytej kary pozbawienia wolności, także w rozumieniu przepisów o powrotności do przestępstwa, ale tym samym warunek odbycia kary przez skazanego w określonym rozmiarze nie jest spełniony, jeżeli dana osoba dopuszcza się kolejnego umyślnego przestępstwa jeszcze przed uprawomocnieniem się poprzedniego wyroku skazującego, choćby w wyroku tym zaliczono na jej poczet okres tymczasowego aresztowania w tej sprawie w rozmiarze równym lub dłuższym niż 6 miesięcy.

Orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oznacza, że oskarżony tej kary nie odbywał, nawet gdy na jej poczet zaliczono okres tymczasowego aresztowania. Nie może być mowy o odbyciu kary, jeżeli okres tymczasowego aresztowania zaliczony został wprawdzie na poczet kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, lecz wykonania tej kary - do chwili popełnienia kolejnego umyślnego przestępstwa podobnego - prawomocnie nie zarządzono, jak i wtedy, gdy tymczasowe aresztowanie zaliczone zostało na poczet innej kary niż kara pozbawienia wolności. Warunek odbycia kary pozbawienia wolności spełnia także kara tego rodzaju wykonywana w całości lub w części w systemie dozoru elektronicznego.

Multirecydywa

Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych wyżej, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (multirecydywa). Przesłanki multirecydywy są spełnione, gdy jednocześnie wystąpią po stronie oskarżonego trzy okoliczności: uprzednie skazanie za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy zwykłej, odbycie łącznie co najmniej kary roku pozbawienia wolności oraz popełnienie ponownie jednego z przestępstw wymienionych - w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary.

Przestępstwo jako stałe źródło dochodu;  zorganizowana grupa przestępcza i związek mający na celu popełnianie przestępstw

Reguły dotyczące wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, przewidziane wobec multirecydywisty stosuje się także do sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Stałe źródło dochodu nie musi być jedynym ani głównym źródłem utrzymania sprawcy, byle miało ono cechę stałości, więc osiągany dochód powinien być ustalony. Nie jest przy tym istotny cel, na jaki sprawca przeznacza dochód ani pobudki, którymi się kieruje.  Obostrzenie  ma zastosowanie dopiero wówczas, gdy sprawca bierze udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym, i popełnia w ramach tych struktur chociaż jedno przestępstwo, a więc dopuszcza się co najmniej dwóch przestępstw pozostających w zbiegu realnym, tj. czynu z art. 258 k.k. (w którejkolwiek z form sprawczych) i określonego przestępstwa jednostkowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz