Korekta deklaracji podatkowej przy czynnościach sprawdzających urzędu skarbowego

Korekta deklaracji podatkowej przy czynnościach sprawdzających urzędu skarbowego

W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;

2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Organ podatkowy:

1) uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji;

2) doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty, albo informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu.

Na korektę, o której mowa w pkt 1, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Powyższy tryb znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy uchybień formalnych w złożonej deklaracji podatkowej w postaci: błędów lub oczywistych omyłek pisarskich bądź wypełnienia jej niezgodnie z wymaganiami. Określony tryb nie służy natomiast do korygowania wadliwości deklaracji spowodowanych błędnym uwzględnieniem lub pominięciem w podstawie opodatkowania danych wynikających z określonych zdarzeń rzutujących na jej wielkość. Ingerencja organu podatkowego w treść złożonej deklaracji podatkowej musi mieć mocne uzasadnienie i nie może dotyczyć jej merytorycznej poprawności. W sprawach oczywistych, związanych z błędami formalnymi deklaracji, nieuzasadnione jest angażowanie podatnika w proces korekty, gdyż organ podatkowy powinien dokonać jej samodzielnie. Jest to obowiązek tego organu, a zaniechania w tym zakresie nie mogą obciążać podatnika.

Przez „błędy rachunkowe" należy więc rozumieć popełnione przez podatnika lub płatnika błędy w obliczeniach, uwidocznione w poszczególnych kolumnach deklaracji. Z kolei z sytuacją, w której deklarację wypełniono niezgodnie z ustalonymi wymogami, możemy mieć do czynienia np. wtedy, gdy deklarację wypełniono niezgodnie z pouczeniami w niej zawartymi co do zasad zaokrąglenia kwoty podatku lub podstawy opodatkowania. Nie są błędami formalnymi błędy, które wymagają do ich poprawienia nie tylko ustalenia dokonania zapisów pozycji deklaracji określających podstawę wyliczenia podatku, lecz także analizy tych zapisów i obliczenia kwoty podatku należnego podlegającego wpłacie do urzędu.

Wyjaśnienia przy deklaracji podatkowej

Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Jeżeli organ wezwał podatnika do złożenia zaległych deklaracji na podatek, wyznaczając jednocześnie termin do dokonania tej czynności, a podatnik złożył wniosek o przedłużenie tego terminu, to organ powinien rozpatrzyć powyższy wniosek jako wniosek o przedłużenie terminu urzędowego wyznaczonego przez organ w ramach prowadzonych czynności sprawdzających, a nie wszczynać postępowanie podatkowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz