Kontrola podatkowa w zakresie dochodów i przychodów nieujawnionych oraz nieopodatkowanych

Kontrola podatkowa w zakresie dochodów i przychodów nieujawnionych oraz nieopodatkowanych

Obowiązkiem organu podatkowego jest ustalenie kwoty poniesionych wydatków oraz wartości zgromadzonych w danym roku zasobów finansowych, a także mienia zgromadzonego w okresie poprzedzającym dokonanie wydatku, natomiast sposób działania w tym zakresie pozostaje w gestii organu. Przy czym działania podjęte przez organ podatkowy muszą pozostawać w zgodzie z przepisami normującymi postępowanie podatkowe. Nie jest wystarczające wykazanie, że podatnik posiadał jakiekolwiek zgromadzone wcześniej zasoby majątkowe. Koniecznym warunkiem uwzględnienia zgromadzonego wcześniej mienia jako pokrycia późniejszych wydatków jest wykazanie, że mienie pochodziło z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. W praktyce może to rodzić niekiedy pewne nieporozumienia między nieświadomymi niebezpieczeństwa podatnikami, w przypadku wszczęcia postępowania w przedmiocie dochodów nieujawnionych, a prowadzącymi je organami podatkowymi.

Jeśli na podstawie znanych organowi danych stwierdzona zostanie nadwyżka wydatków nad przychodami w danym roku oraz latach poprzednich, to powinno zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.  Do rozpoczęcia kontroli podatkowej w zakresie dochodów nieujawnionych powinno dochodzić wtedy, gdy organ podatkowy rozporządza materiałem dowodowym potwierdzającym wysokość poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartość zgromadzonego mienia. Jednocześnie porównanie tych wielkości ze znanym organowi mieniem, zgromadzonym przez podatnika w tym roku podatkowym oraz w latach poprzednich, wskazuje na dysproporcje i brak możliwości pokrycia wydatków ze znanych organowi źródeł przychodów.

Organy podatkowe mają obowiązek zawiadomić kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Zasada zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli podlegać będzie jednak pewnym ograniczeniom. Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, gdy dotyczy ona opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, czy też niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. Kontrola podatkowa kończy się sporządzeniem protokołu kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w powyższym terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrolujący jest zobowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Jeśli porównanie wydatków i wartości zgromadzonego mienia ze znanym organowi mieniem zgromadzonym w tym roku podatkowym oraz w latach poprzednich w ramach kontroli w dalszym ciągu wskazuje na dysproporcję, to wynik tej analizy przesądza o wszczęciu postępowania podatkowego, którego formalnym wyrazem powinno być postanowienie wydane przez organ podatkowy. W konsekwencji wydania tego postanowienia strona powinna wykazać, że poniesione wydatki i zgromadzone mienie w danym roku podatkowym znajdowały pokrycie w ustalonym źródle przychodów lub posiadanym mieniu zgromadzonym w tym roku oraz w latach poprzednich .

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz