Zabezpieczenie hipoteką na nieruchomości, budynku, domu czy mieszkania podatnika za zobowiązanie podatkowe

Zabezpieczenie hipoteką na nieruchomości, budynku, domu czy mieszkania podatnika za zobowiązanie podatkowe

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. W zakresie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe wniosek o wpis hipoteki przymusowej do sądu składa właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Prawo to zabezpiecza wierzytelność pieniężną na nieruchomości przez umożliwienie uprawnionemu zaspokojenia się z obciążonego przedmiotu hipoteki, bez względu na to, do kogo ten przedmiot należy, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi tego podmiotu. Hipoteką mogą być obciążone część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego, a także we wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Przesłanką do wydania decyzji zabezpieczającej na majątku podatnika zobowiązanie podatkowe lub zaległość podatkową, jest z jednej strony ustalenie przybliżonej wysokości tego zobowiązania, co do którego toczy się postępowanie w sprawie określenia jego wysokości, a z drugiej strony ustalenie istnienia uzasadnionej obawy, że zobowiązanie podatkowe może nie zostać wykonane.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:

1)  część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika;

2)  nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka;

3)  nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników spółki cywilnej - z tytułu zaległości podatkowych spółki.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także:

1)  użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego lub udział w tym prawie;

2)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tym prawie;

3)  wierzytelność zabezpieczona hipoteką;

4)  statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrętowego.

Nieruchomość wspólna małżonków

Objęcie hipoteką współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka oznacza możliwość jej ustanowienia na nieruchomości wchodzącej w skład małżeńskiej współwłasności majątkowej, pomimo iż tytuł egzekucyjny nie jest zaopatrzony w klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi podatnika.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz