Dozór policji oskarżonego albo podejrzanego

Dozór policji oskarżonego albo podejrzanego

Dozór policyjny jest nieizolacyjnym, bezterminowym (trwa aż do chwili wydania postanowienia o jego uchyleniu lub rozpoczęcia wykonywania kary) środkiem zapobiegawczym, który polega na obowiązku oskarżonego do stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Przesłankami stosowania dozoru policyjnego są: duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo, zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, brak okoliczności, które nie pozwalałyby na jego efektywne stosowanie. Organami stosującymi dozór są prokurator i sąd. Dozór policyjny orzekany jest w formie postanowienia, a oskarżony (podejrzany) ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu.

Obowiązki te mogą polegać na:

1) zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu;

2) zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu;

3) zawiadamianiu organu o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu;

4) zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami;

5) zakazie zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość;

6) zakazie przebywania w określonych miejscach;

7) innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru, np. może być to zakaz przebywania w określonych miejscach bądź zakaz przebywania w danym miejscu o określonej godzinie.

Oskarżony lub podejrzany, w trakcie trwania dozoru, ma obowiązek:

1) stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość;
2) wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru;
3) udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora.

W wypadku niestosowania się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie. W tej sytuacji organ stosujący dozór policyjny powinien ocenić postawę oskarżonego i podjąć odpowiednią decyzję w zakresie stosowania środków zapobiegawczych. Dozór Policji można stosować do czasu rozpoczęcia wykonania kary, chyba że wcześniej nastąpi jego uchylenie lub zmiana z urzędu. Informacja o uchyleniu lub zmianie warunkowego dozoru Policji powinna zostać niezwłocznie przekazana organowi dozorującemu

Uchylenie albo zmiana dozoru policji

Dozór policji  należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora.  Dyrektywa adaptacji środka zapobiegawczego do sytuacji procesowej oskarżonego wyraża się w nakazie dokonywania przez prokuratora lub sąd permanentnej oceny potrzeby oraz celowości utrzymywania środka zapobiegawczego oraz  w konsekwencji do uchylenia lub zmiany tego środka w chwili, gdy ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, przed którym sprawa się toczy. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie (odwołanie) przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego. Zażalenie (odwołanie) na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz