Zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu jako kara

Zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu jako kara

Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Z kolei sąd może również orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego. Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w wyżej, w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie.

Zakazi zajmowania określonego stanowiska należy rozumieć jako pozycję zajmowaną przez obywatela w systemie i hierarchii instytucji państwowych i społecznych a także prywatnych. Pozycję tę mogą wyznaczać określone funkcje np. funkcja kierownicza, kontrolna, nadzorcza. W niczym nie narusza tego przepisu orzeczenie zakazu pełnienia stanowisk kierowniczych Zakaz powinien zostać sformułowany przez sąd w taki sposób, by wskazywał konkretne stanowisko, oznaczone przez wskazanie pełnionej funkcji bądź zajmowanej pozycji w ściśle określonej dziedzinie życia państwowego, społecznego, a także prywatnego, w związku z którą doszło do popełnienia przestępstwa. Podobnie zakaz wykonywania zawodu musi być tak określony w treści orzeczenia, by rodzaj wymierzonej w ten sposób dolegliwości był wskazany w sposób precyzyjny.

Nadużycie zawodu przy popełnieniu przestępstwa zachodzi wtedy, gdy sprawca popełniając określony czyn przestępny działa formalnie w ramach uprawnień sprzężonych z wykonywaniem danego zawodu, ale umyślnie czyni niewłaściwy (sprzeczny z zasadami wykonywania tego zawodu lub obowiązującym prawem) użytek z owych uprawnień, gdy zatem wykorzystuje uprawnienia zawodowe przy popełnieniu przestępstwa.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Zawsze jest konieczność wskazania przy orzekaniu tego środka karnego konkretnej działalności gospodarczej, a tym samym wykluczona jest możliwość orzekania ogólnie zakazu prowadzenia takiej działalności. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej pełni istotną funkcję w zakresie zapobiegania tego rodzaju działalności, zaś jego orzeczenie uwarunkowane jest: a) skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; b) uznaniem, że dalsze prowadzenie działalności gospodarczej zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu jako kara
5 (100%) 20 votes

Dodaj komentarz