Umorzenie postępowania karnego za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek

Umorzenie postępowania karnego za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek

Art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Przepis art. 62a ustawy określa samoistną podstawę umorzenia postępowania, nie odsyła zatem do regulacji Kodeksu postępowania karnego, w tym jego art. 17 § 1 zawierającego enumeratywny katalog negatywnych przesłanek umorzenia postępowania karnego. Zamiast tego wprowadza trzy nowe przesłanki procesowe pozwalające na podjęcie takiej decyzji, właściwe ze względu na materialnoprawny zakres ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do umorzenia postępowania na podstawie art. 62a może dojść tylko w razie łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1) sprawca posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej,

2) środki odurzające lub substancje psychotropowe przeznaczone są na własny użytek sprawcy,

3) orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na: okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości.

Nieznaczna ilość narkotyków

Jeśli przyjąć, że posiadanie narkotyku identyfikuje się z reguły już z jedną jego porcją pozwalającą na odurzenie człowieka, to aby pozostać w zgodzie z tym stanowiskiem, trzeba konsekwentnie uznać, że „nieznaczną ilością” będzie ta, która stanowi mnożnik owej jednorazowej dawki przez dzienne spożycie wynikające z charakteru używania danego środka odurzającego lub substancji psychotropowej przez sprawcę czynu zabronionego.

Własny użytek narkotyków

Jeżeli brak jest dowodów wskazujących na przeznaczenie na cele handlowe, przyjmuje się  Niejako, że celem tym jest po prostu własny użytek. Ustalenie występowania tej przesłanki wymaga określenia charakteru używania środka odurzającego lub substancji psychotropowej (tj. częstotliwości spożywania narkotyku i wielkości konsumowanej jednorazowej dawki) oraz ich rodzaju.

Uzasadnienie umorzenia postępowania

Elementem decydującym o tym, że okoliczności popełnienia czynu uzasadniają umorzenie postępowania, może być przede wszystkim brak wyraźnego zagrożenia dla dóbr prawnych osób trzecich. Chodzi tu zatem o sytuację, z której musi wynikać dokładnie, że celem posiadania jest użytek własny sprawcy i nikt poza nim samym nie poniesie z tego tytułu szkody. Jeżeli więc mamy do czynienia z posiadaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych w szkole czy innych instytucjach edukacyjnych, placówkach oświatowych, jednostkach wojskowych, w czasie imprez sportowych oraz innych imprez masowych, możemy przyjąć, że potencjalnie zachodzi tu zagrożenie dla życia, zdrowia bądź bezpieczeństwa innych osób. Dlatego w takich wypadkach stosowanie tego przepisu powinno być wyłączone. Tym z kolei, co może decydować o przyjęciu, że stopień społecznej szkodliwości czynu uzasadnia skorzystanie z omawianej instytucji, jest zwłaszcza charakter posiadanego środka, tzn. jego szkodliwość dla zdrowia. Wobec czego posiadanie cannabis, czyli substancji o mniejszej szkodliwości niż wiele innych środków, w ilościach nieznacznych i okolicznościach niestwarzających w zasadzie zagrożenia dla dóbr prawnych osób trzecich – powinno raczej zachęcać organy wymiaru sprawiedliwości do stosowania umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy.

Względy ekonomiki procesowej zadecydowały o takim redakcyjnym ujęciu przepisu art. 62a ustawy, które umożliwia z kolei umorzenie postępowania jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania karnego. W rezultacie prokurator może odmówić wszczęcia postępowania i nie podejmować szeregu czynności następujących zazwyczaj po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Umorzenie postępowania karnego za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek
5 (100%) 121 votes

Dodaj komentarz