Przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej

Przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej

Art. 55. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Miejscem popełnienia przestępstwa  jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa. Przestępstwo z art. 55 ust. 1 i 2 można popełnić tylko umyślnie.  Z kolei przestępstwo, określone w art. 55 ust. 3, obejmujące znamię działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, można dokonać jedynie w zamiarze bezpośrednim.

Sprzeczne z ustawą jest:

1) przywóz;

2) wywóz;

3) wewnątrzwspólnotowe nabycie;

4) wewnątrzwspólnotową dostawę;

5) przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa

środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej.

Definicja pojęć zawartych w art. 55:

Przywóz - każde wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty Europejskiej środków odurzających lub substancji psychotropowych. Pod pojęciem przewozu należy rozumieć tranzyt, polegający na przemieszczeniu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub też z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do państwa znajdującego się poza obszarem celnym Unii Europejskiej

Wywóz - każde wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Przewóz i wywóz narkotyków (narkotyki) jest zgodny z prawem wtedy, gdy odbywa się za pozwoleniem na wywóz, przewóz wydanym przez państwo przewozu lub wywozu.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa - przemieszczenie środków odurzających lub substancji psychotropowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie - przemieszczenie środków odurzających lub substancji psychotropowych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Środek odurzający - każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy. Kryteria zaliczania pewnych substancji do kategorii środków odurzających podlegają bowiem stałym zmianom.

Substancja psychotropowa - każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy. Jest to środek chemiczny działający wybiórczo i swoiście, w szczególności stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, i wpływający na stan psychiczny.

Słoma makowa - torebka (makówka) maku bez nasion, wraz z łodygą, lub poszczególne ich części.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi?

Wypadek mniejszej wagi wskazany w art. 55 ust. 2 to przestępstwo typu podstawowego, które ze względu na okoliczności czynu i cechy sprawcy zasługuje na łagodniejsze w porównaniu z typem podstawowym (art. 55 ust. 1) ustawowe zagrożenie karą.

W wypadku mniejszej wagi trzeba wziąć pod uwagę, przykładowo:

- rodzaj dobra, w które godzi przestępstwo,

- sposób działania sprawcy,

- użyte przez niego środki,

- motywację i cel działania sprawcy,

- przypadkowość działania sprawcy,

- wpływ innej osoby na zachowanie sprawcy,

- obawa przed skutkami odmowy dokonania czynu przestępnego.

Podstawowym kryterium pozwalającym na identyfikację czynu za wypadek mniejszej wagi są występujące w czynie okoliczności zmniejszające zawartość bezprawia. Taka ocena jest możliwa poprzez analizę okoliczności charakteryzujących stronę przedmiotową i podmiotową czynu.

W przypadku przyjęcia, że tzw. działkę stanowi1 gram marihuany oznaczać to będzie, że przedmiotem wykonawczym było 19 działek, a taka ilość nie może być uznana za mogącą zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest za „znaczną” w rozumieniu art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W słownikach języka polskiego wyraz „kilkudziesięciu” definiowany jest jako „liczebnik nieokreślony oznaczający w sposób przybliżony liczbę od 20 do 90”  lub jako „liczba równa co najmniej dwadzieścia i nie więcej niż sto, której nie znamy lub nie chcemy określić dokładnie”

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej
5 (100%) 22 votes

Dodaj komentarz